Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Peter Maass o bosanskim muslimanima

Peter Maass o bosanskim muslimanima

Ameri?ki novinar i publicista Peter Maass proveo je ve?i dio 1992. i 1993.godine na ratiÜtima u Bosni kao dopisnik “The Washington Posta” i, nakon toga, objavio knjigu “Ljubi bli×njega svoga” koja je dobila nekoliko knji×evnih nagrada. Zanimljiv je dio koji se odnosi na njegove observacije o bosanskim muslimanima koje odvaja od ostalih muslimana sa Bliskog i Dalekog Istoka i za koje cijeni da su “evropske provenijencije”. Naravno, to je ocjena doneÜena po?etkom rata i ne odnosi se na “danaÜnju situaciju”. Ovo je ekserpt iz njegove knjige koja se, kao feljton u nastavcima, objavljuje u E-novinama:

“Bosanski muslimani su, prije svega, Slaveni ľ a ne Arapi. I kako rekoh, nisu potomci Turaka ili Saudijaca; oni su starosjedioci, Slaveni koji su na islam preÜli kad su Bosnom zavladali Turci. Plavooki i plavokosi ?ovjek u Bosni jednako mo×e biti Musliman kao i Srbin i Hrvat. Ameri?ki mediji stalno govore o źetni?kim trvenjima╗ u Bosni, ali prava je istina da svi ratnici ovdje pripadaju istoj etni?koj grupi ľ Slavenima. źEtni?ka trvenja╗ je pogreÜan izraz za neÜto Üto nema nikakve veze sa kompleksnostima etniciteta a u svakom pogledu je povezano sa o?itom agresijom. Novinari grijeÜe kad koriste rije? źetni?ki╗ u opisivanju onog Üto se doga?a u Bosni, ali i mi smo se dali uhvatiti u klopku navike i postali ovisnici. Na×alost, jer su rije?i źBalkan╗ i źetni?ko╗ nalik na brdo eksploziva i Üibicu; spojite ih i cijeli se Zapad povla?i i uklanja kao da mu prijeti vulkanska erupcija.

Kako je Bosna pod turskom dominacijom bila od ?etrnaestog do devetnaestog stolje?a, tamoÜnji su Muslimani bili povlaÜtena klasa: zemljoposjednici, gradona?elnici i ljudi od zanata i profesije. Kad se tursko carstvo raspalo, ve?ina bosanskih muslimana je uspjela sa?uvati ugled i polo×aj i tokom kratke austrougarske vlasti, a ta se matica nastavila i kad je, nakon I svjetskog rata, Bosna postala dio zemlje zvane Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i potom Jugoslavija. Muslimani su i dalje uglavnom ×ivjeli u gradovima, gdje druÜtvena elita obi?no zauzme i u?vrsti svoj polo×aj dok su, op?enito govore?i, Srbi i Hrvati u Bosni bili źseljaci╗. Devedesetih godina ovog stolje?a, ve?ina Muslimana nije bila religiozna i ×ivjela je kao Üto su ×ivjeli stanovnici bilo kog evropskog grada: o?evi na posao idu u odijelu i sa kravatom, nakon ve?eri popiju koje pi?e (po?esto i za doru?ak), k?erke u sobi dr×e postere Andre Agassija a sinovi sluÜaju Guns N Roses.

Muslimane Bosne je najlakÜe razumjeti porede?i ih sa ameri?kim Jevrejima. Za ve?inu bosanskih muslimana, Mekka je daleko i nema zna?aja, baÜ kao Üto je za ve?inu ameri?kih Jevreja dalek i neva×an Izrael. Bosanski muslimani su stolje?ima ×ivjeli sa ljudima drugih vjera i to je źrazbla×ilo╗ njihovo muslimanstvo do te mjere da ve?ina sebe nije ni do×ivljavala kao Muslimane ve? kao Bosance, Jugoslavene ili Evropljane. BaÜ kao i ameri?ki Jevreji, koji sebe prvo zovu Amerikancima, mo×da potom Njujor?anima a tek onda Jevrejima (ako se uop?e tako i nazivaju). Mnogi su se Muslimani u Bosni ×enili i udavali za krÜ?ane, baÜ kao i toliki Jevreji u Americi. Izjedna?avati bosanskog muslimana sa arapskim fundamentalistom jednako je ispravno kao izjedna?avati ameri?kog Jevrejina sa ultraortodoksnim hasidskim Jevrejom iz Izraela.”

Komentari (2)

1
?ehaja
Saturday, 8. November 2008 u 10:46

Vlado, sve Üto se uzima u djelovima mo×e izazvati pogreÜna tuma?enja. Zato predla×em, a mogu re?i i zahtjevam u ime korektnog odnosa medju nama, objavi cijeli ?lanak iz E-novina
Pozdrav, ?ehaja

2
Vlado Kalu×a
Saturday, 8. November 2008 u 18:40

Elektronske novine su dostupne na stranici http://www.e-novine.com

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.