Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net

Avaz: ?etvrtina starih ne mo×e kupiti ni lijekove

Niske penzije i siromaÜtvo starijih osoba predstavljaju akutni problem. Penzioneri s minimalnim, ?ak i prosje?nim penzijama jedva pre×ivljavaju.

Prema podacima entitetskih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje, prosje?na ispla?ena penzija u 2008. godini iznosila je 347 KM u FBiH i 301 marku u RS.

Äene ugro×enije

– Istovremeno, mjese?ni troÜkovi ×ivota u FBiH su iznosili 509 KM, a u RS 500 maraka. Iz ovog se vidi da gotovo dvije tre?ine penzionera jedva mogu pre×ivjeti, a daleko su od pristojnog ×ivota – navodi se u nedavno objavljenom dokumentu “Primjena Evropske socijalne povelje kroz zakone i praksu u BiH” koju je radila “Inicijativa i civilna akcija” u saradnji s drugim organizacijama.

– Na osnovu izvora prihoda mo×e se zaklju?iti da je viÜe od jedne tre?ine starijih osoba siromaÜno, a joÜ tre?ina je u rizi?noj skupini da postane siromaÜna. Äene su posebno ugro×ene, jer ih skoro duplo viÜe (13,4 posto) nego muÜkaraca (8,2 posto) ima prihode ispod 150 KM – navodi se u publikaciji.

Depresivni i izolirani

Tako?er, podaci istra×ivanja govore da skoro ?etvrtina starijih osoba ne mo×e priuÜtiti propisane lijekove, a studija pokazuje kako se starije osobe osje?aju usamljene, izolirane, isklju?ene i depresivne s obzirom na to da nemaju novca za dru×enje i pristojan ×ivot.

U ovom dokumentu se joÜ navodi da je BiH jedina zemlja u okru×enju koja joÜ nema strategiju ni akcioni plan o starenju, da dr×ava nije u?inila niÜta na planu doma?e prakse i zakona na zaÜtiti starih osoba, da ne postoji zajedni?ka ili sveobuhvatna politika za njih, da ne postoji institucija ili organizacija u okviru izvrÜne vlasti koja bi se bavila njihovim problemima.

Esad Topalovi?, predsjednik Udru×enja penzionera u BiH, komentiraju?i ove podatke ka×e da je stanje u praksi joÜ gore nego Üto pokazuju porazne brojke.

– Prema procjeni, samo u Sarajevu ima 10.000 starih koji su nepokretni, kojima nema ko oti?i do granapa i donijeti doru?ak. Koliko imamo gerijatrijskih centara u BiH? Imamo na hiljade starih osoba koje nemaju nikakvih primanja, a mnogi su, na×alost, napuÜteni i od ?lanova porodica koji se i sami bore za egzistenciju rade?i od jutra do mraka – konstatira Topalovi?, okrivljuju?i aktuelne vlastodr×ce.

Izvori primanja za starije osobe

35,5%
nema primanja

10,6%
ima penziju

0,3%
ima porodi?nu penziju

0,6%
ima socijalnu pomo?

8,1%
ima pla?u

17,1%
ima pomo? porodice

16,5%
drugi izvori

Komentari (1)

1
Kemo
Tuesday, 15. December 2009 u 20:38

Samo cu ukratko reci, da nije bilo novina ,,ljiljan,, a poslije njih ,,avaz,,-a navedeni procenti bi bili sasvim drugaciji. Eto ko nas je osiromasio i doveo nas na prosjacki stap.

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.