Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Ante Grani?: Sultan Sulejman i sultanija Aleksandra

Ante Grani?: Sultan Sulejman i sultanija Aleksandra

211Gledate li filmski serial o Sulejmanu – sultanu veli?anstvenom?

U Hrvatskoj , BiH , EX YU -  kao i u našem zavi?aju – kako se kaže u Nahiji kao i u Bekiji – to je sada HIT !…Istanbul sada postaje nova , svojevrsna meka novih turista koji dolaze inspirisani televizijskim serijalom SULEJMAN VELI?ANSTVENI !…Serial je na putu da postane i svjetski hit ! Ako ne i senzacija !

Ko je Sultan Sulejman Veli?anstveni ?…Šta je bio , kakav je bio , po ?emu je veli?anstveni – i zašto je ostao u historiji kao omiljen vladar , ne samo u turskoj carevini , nego i u narodima pod turskom upravom ?…U narodnom predanju , u legendama posebno .

Je li historijski postojao njegov prvi savjetnik i kasnije

filmski VELIKI VEZIR IBRAHIM ?

U kojoj je mjeri sadržaj filmskog serijala usaglašen sa historijskim ?injenicama o Sulejmanu Veli?anstvenom , i ko je bila sultanija H u r e m ?… Je li slu?ajno da je sultanija iz filmskog serijala nosila ime – ALEKSANDRA ?…

Na ta , kao i na neka druga  pitanja oko serijala , koji je osvajio svijet svojom magijom filmske mo?i , pokušat ?emo odgovoriti – našom pri?om .

turkey_23505_1

TURSKI SULTAN SULEJMAN VELI?ANSTVENI  ( 1.494 – 1.566. )

——————————————————————————————-

Budu?i sultan Sulejman Veli?anstveni , rodjen je godine 1.494. godine u TRABZONU na Crnom moru . O njegovom djetinjstvu nema mnogo pouzdanih podataka pa se kao godina rodjenja pominje i godina 1.495.

Kao prvo muško dijete slavne porodice , bio je ve? predodredjen kao budu?i vladar , dakle SULTAN VELIKE TURSKE CAREVINE – i onaj koji ?e , po tradiciji ratovanja toga vremena – biti i osvaja? , i proširitelj carstva .

Zato je , još kao dje?ak , poslat u najelitniju vojnu školu koja je odgajala najbolji vojni kadar turske carevine , ali odgajala i robovski odane sluge vrhovnom komandantu – s u l t a n u . Ta škola nije školovala samo one koji su rodjeni u Turskoj , nego i mlade momke koji su dovodjeni iz svijeta , ?ak i robove , koji su pokazivali natprosje?nu intelegenciju i sposobnosti svake vrste …Vojna škola je tada školovala budu?e mlade komandante – u duhu strogosti , nepodmitljivosti , hrabrosti , surovosti i odanosti islamu i sultanu …To , uostalom , nisu bili principi samo turskog carstva , nego mnogih carstava , malih i velikih  – u ranijim vremenima  , kao i u vrijeme sultana SULEJMANA  VELI?ANSTVENOG .

514px-EmperorSuleiman

Posebno se to vidi iz legendi nastalih o njemu .

- U LEGENDAMA JE ISTINA – kaže jedna isto?njacka mudrost . Osnovni životni princip toga vremena bio je – BITI STO VE?I , a to se postiže osvajanjem – bez obzira da li je kraljevstvo bilo malo , ili veliko .

Ratovalo se naj?eš?e “o svojoj hrani” , i zato su takvi ratovi bili , ne samo osvaja?ki , nego i plja?kaški , sa obiljem surovosti i zlo?e – ?esto daleko od o?iju vrhovnog komandanta , pa ?ak i od o?iju najbližih pretpostavljenih .

Plijen se zatim dijelio po principu hijerarhije . I to je bilo moralno u to vrijeme , jer su se svi osvaja?i ponašali manje-više sli?no .

Kao što je bilo normalno i vjerovati da rob nema nikakvih  prava , i da je takav njegov položaj – Bogom dan !…U to su bili uvjereni i robovi sami .

Uostalom , kao i u starom vijeku .

SAGA O IBRAHIMU

—————————-

Sulejman se , jos u djetinjstvu, sprijateljio sa malim robom IBRAHIMOM, porijeklom Grkom , sa kojim je provodio djetinjstvo i školske dane .

Ibrahim ga je osvojio blagoš?u , jednostavnoš?u i poštenjem , a lijepo je pjevao i svirao.

Sa njim je nau?io o siromaštvu , o žudnji za zavi?ajem , o sudbini robova , o djeci koja sanjaju majku , oca , bra?u i sestre…”koje više nikada ne?e vidjeti”…

U Sulejmanu se , ve? tada , probudio “gen ljudskosti” – koji ?e ga bogatiti i pratiti cijelog života , ali i proganjati – jer su , ve? od djetinjstva , djeca kao on bila okivana vjerskim dogmama i neporecivim principima nepisanih zakona i pravila , pa je zbog njih  ?ovjek ?esto stupao u sukob sa samim sobom , a nije mogao u?initi ništa !…Ili , sasvim malo ….Bila je to i borba protiv sudbina i neizbježnog toka dogadjaja !…Nije zato ?udo što je u gr?koj tradiciji staroga vijeka vrijedila filozofija da ima samo nešto što je iznad Boga , a to je – SUDBINA !

Kad je SULEJMAN postao SULTAN ( 1.520.) , odmah je pokazivao i razlike – u odnosu na svoje prethodnike , pa i u odnosu na oca sultana SELIMA .

Donio je i prve zakone kojima je uredio mnoge oblasti života svoga doba , pa ?ak i odnose u Haremu . Zato je prozvan i – zakonodavac .

HAREM

———-

Kad smo ve? kod HAREMA, u kome se (svjedo?ite) odigrava i ve?ina radnje filmskog serijala , onda treba re?i da Islam nema nikakve veze sa pojavom  h a r e m a  kao prakse . U vrijeme u kome se smješta život i djelatnost Muhameda (a.s.) , haremi nisu postojali , ?ak ni stolje?a poslije njega . Kad je Islam uhvatio korjena u nekim zemljama Azije , tamo je ve? stolje?ima postojao HAREM , koji je kasnije ušao i u islamsku praksu , treba re?i dosta humaniziran , koliko je to bilo mogu?e u ono vrijeme . Harem je bio i mjesto u kome su se prelamali i tra?evi , ljubomore , kovale osvete i prijetnje , pa ?ak i trovanja i ubistva . Iz harema su vrebale opasnosti i za s u l t a n e  same .

SULEJMAN je ostao vjeran svom drugarstvu sa IBRAHIMOM i stalno je sa njim održavao veze , a kad je postao SULTAN , postavio ga je i za svog prvog savjetnika . Kasnije i za Velikog vezira .

Filmski serijal dosta vjerno pri?a pri?u o Ibrahimu , kao i Sultanove odnose sa njim .

Kao desetog osmanlijskog sultana , posredstvom IBRAHIMA , posjetio ga je i znameniti  venecijanski putopisac BARTOLOMEJ CONTANNIA , koji je , u svome PUTOPISU , dao imspresivan  i realan fizi?ki opis sultana SULEJMANA VELI?ANSTVENOG , a taj  opis venecijanskog pisca poslužio je i  kao model režiseru serijala o SULEJMANU VELI?ANSTVENOM .

Serijalom je rekonstruisan i povratak Ibrahimov u rodno selo .

Iako je zauzimao najve?i položaj u Osmanskom carstvu poslije Sultana , Ibrahim je sve napustio , jer su ljubav i zov zavi?aja – bili ja?i od njega !

Lijep povod za sve nas za razmišljanje o problemu povratka .

- Povratak nije stvar odluke – nego OBAVEZA”, kaže se u zaklju?ku serijala .

ALEKSANDRA….A -  SULTANIJA…

———————————————

Sultan SULEJMAN je bio , još iz školskih klupa , opsjednut ALEKSANDROM VELIKIM , posebno zato sto je ALEKSANDAR svojim osvajanjima nastojao da ujedini EVROPU i AZIJU i  , te tako napravi najve?e carstvo na kugli zemaljskoj , da bi se tako , u zajedni?kom okrilju , našlo najviše stanovnika – “majke zemlje” !

Sultan Sulejman je uobrazio da može on , ako ve? nije Aleksandar , da postigne Aleksandrov cilj !…Tako je i ime ALAKSANDAR postalo magi?ni simbol i opsesija za ne?im o ?emu je , od djetinjstva , sanjao veliki SULTAN SULEJMAN , kasnije -  VELI?ANSTVENI .

I nosio je  sa sobom to ime kroz – cijeli život .

Zato je on , kaže jedna legenda o njemu , li?no odabrao jednu iz spiska predloženih i odabranih novih djevojaka za njegov harem – i to odabrao samo na osnovu  – i m e n a , a da je uopšte nije vidio …

Odabrao ju je samo zato što joj je bilo ime – ALEKSANDRA !

Tek kad ju je vidio , slijepo se zaljubio u nju i to na prvi , kao i na svaki drugi pogled !

I dugo je vremena prošlo , Aleksandra je zadržala ime – a onda je , po pravilima harema – primila Islam !…Ipak ?e ostati upam?ena da ju je Sultan Sulejman odabrao za svoju favoritkinju dok je još bila ALEKSANDRA i dao jo je ime – HUREM !…

feljton2

Ovdje treba re?i da je sultan imao pravo , ako to  s u l t a n i j a želi , da joj dozvoli da ne predje na  islam. Tim se , naprimjer , poslužila MARA BRANKOVI? , koja nije bila samo obi?na robinja u haremu , nego je igrala i druge , politi?ke uloge u haremu svog muža , sultana MURATA Drugog , koji je umro prije nje  1.451.

U njegov harem MARA je došla 1.435. Bila je k?erka srpskog vlastodršca i srpskog despota DJURDJA BRANKOVI?A i njegove žene JERINE . Mara nije prešla na Islam . Ostala je i u svojoj vjeri , i sa svojim imenom . I to nije jedinstven slu?aj . Bila je sultanova favoritkinja u haremu od 300 žena .

Umrla je i pokopana u Turskoj koju je doživljavala kao svoju jedinu domovinu . Njen grob je , kasnije , oplja?kan .

Aleksandra je dobrovoljno prešla na Islam ….I još nešto , djevojke u haremu jesu nazivane robinjama , ali je njihov položaj bio daleko od pojma ROB iz starog vijeka i robovlasni?kog sistema . Više se radilo o robovskoj odanosti . Poslušnosti , poniznosti , vjernosti , skromnosti – sluganstvu u svakom smislu .

Sluganstvo svakom pretpostavljenom , pa i sultanu . Koga se u praksi ?esto izjedna?avalo sa božanstvom !…

Šta ?ete – vrijeme i ljudi !

HUREM… I HAREM

————————–

Zaslijepljen ALEKSANDRINOM ljepotom , kao da mu je sunce udarilo direktno u o?i, SULTAN SULEJMAN je dao ALEKSANDRI novo ime – HUREM , jer to , mislim , u staroturskom zna?i : svjetlost , osvjetljenje – osun?anost …Ili tako nekako .

SVJETLANA , naški – pojednostavljeno re?eno !

Serial dosta vjerno prikazuje historijske ?injenice i slijedi ih . Naravno , cijeli serial je dosta AMERIKANIZIRAN , da bi se svidio gledaocima i da bi privukao ve?u pažnju zainteresiranih .To je apsolutno i postignuto .

Zato se ve?ina radnji odigrava – u Haremu . Harem je privla?niji od fronti i ratovanja , otsjecanja glava , krvi i mu?enja , osvajanja i ma?evanja .

Valjda i zato, danas turski ISLAMISTI progone cijelu ekipu serijala , jer  je po njima – lik Sulejmana Veli?anstvenog dat, kako oni kažu ,  sasvim blijedo… i bijedno – ” u odnosu na ?injenice” !…

Treba napomenuti da mnogi detalji u serialu , naprumjer  odje?a žena u Haremu sultana Sulejmana , ne odgovaraju historijskim ?injenicama .

Kad smo ve? kod odje?e žena u Sultanovom haremu , kažimo i to  da je to odje?a iz vremena francuske mode poslije osamnaestog vijeka , namijenjena “boljim ku?ama” ,  i nema ništa sa odijevanjem žena iz vremena Sulejmana Veli?anstvenog .

MERYEM UZERLI KAO HUREM

——————————————-

Osam mjeseci su producenti tražili glumicu za ulogu HUREM .

Njema?ka glumica , ?iji je otac Turcin , a majka Njemica – nije ništa znala o mukama producenta turske TV serije o životu Sultana Sulejmana Veli?anstvenog . Prodefilovalo je tri stotine djevojaka , ali ni jedna nije odgovarala liku HUREM .

U to vrijeme , Meryem je bila nezaposlena i nervozna . Slu?ajno je pro?itala pozive na audiciju u Istanbul – i sama nazvala  producenta .

Ali , avaj – njen turski jezik bio je više nego slab . Bijedan , takore?i . Za?udo , to nije smetalo producentima , jer ni “originalna” HUREM nije dobro govorila turski . Tako je MERYEM odmah otputovala za Tursku .

Odmah je i primljena , a snimanje je po?elo takodje odmah , jer su producenti ve? mnogo novaca potrošili tražeci glumicu za ulogu HUREM .

Ostavila je i vjerenika sa kojim je bila u vezi nekoliko godina i po?ela da u?e?i turski  – snima !…Vratila  je zaru?niku  – zaru?nicki prsten . U pismu .

Novine , posebno “žute”, odmah su se dale na posao . Od najve?ih pikanterija iz glumi?inog života , izdvojili su onu po kojoj je u državi DUBAJ – MERYEM izišla u grad u kupa?em kostimu , što je vjerska policija ocijenila kao – svetogrdje i dosudila joj – DESET BI?EVA !…

B i ? e v a n a   je  s t v a r n o !…

- Mislila sam da se zezaju…ali – BILO JE UŽASNO , kaže danas MERYEM !

SLAVA…

————

Ve? sada , u toku prikazivanja seriala – postala je slavna . Postala je zaštitni znak mnogih proizvoda , a nakiti koje nosi u seriji “prodaju se kao halva” !

Kako se i kao djevoj?ica bavila humanitarnim radom , konkretno – pomagala je djecu oboljelu od najtežih bolesti , danas slavna SULTANIJA ALEKSANDRA , (kojoj je , potsjetimo , Sultan dao ime HUREM kad je prešla na Islam ) – radi isto .

Radi na otvaranju DJE?JIH SELA za lije?enje oboljele i napuštene djece ! Od silne popularnosti u Turskoj , najradje bježi u rodni KASSEL , ali sada ni tamo nema mira !…Na kraju , našla je i novu ljubav . Taj sretnik se zove CAN  ATES i najbogatiji je poduzetnik turskog porijekla u Njema?koj ! U njegovoj firmi rade , kažu , i neki naši ljudi .

Pala?a “TOPKAPI” u kojoj je snimana serija , postala je najposje?enije mjesto , i broj posjetilaca stalno raste .

KAPALI ?ARŠIJA , poznata po bogatstvu trgovina nakitima , naprosto je opsjednuta kupcima kopija nakita koje HUREM nosi u serijalu , a bogatije žene kupuju kopije sa originalnim , pravim dragim kamenjem .

SULTAN SULEJMAN VELI?ANSTVENI – i MI

————————————————————-

U uspomenama ljudi i u historijskom pam?enju , Sultan Sulejman – ostao je kao VELI?ANSTVENI , i to ne samo radi osvaja?kih ratova koje je vodio i dobivao , nego i zbog dobro?instava koje je iza sebe ostavio , kao i reformi koje su , kasnije , dijelom poslužile kao model i velikom turskom reformatoru KEMALU ATATURKU .

Bio je to Sultan koji je , u obi?nom narodu , stekao slavu više dobro?instvima  , nego ratovima . Posebno u legendama o njemu .

Moglo bi se re?i da je Sultan Sulejman bio ?ak i izvjesni prete?a ne?ega u za?etku , što mi danas nazivamo – UNIVERZALNI MORAL !

Okovan nezaobilaznim moralnim normama svoga vremena , baziranim i na vjerskim moralnim principima , Sulejman Veli?anstveni je radio ono što je morao , ali je radio i ono što nije morao , a služilo je ?ovjeku i ?ovje?anstvu .

Napravio je mnogo mostova koji su spajali ljude i kontinente . Obi?nih , ali i ljudskih mostova !

Gradio je , naravno i džamije !…A džamije su , uglavnom , gradjene kao zadužbine plemenitih bogataša . Tako je sagradio i prvu svoju zadužbinu , džamiju , kao poklon svojoj majci – koju je do kraja života oslovljavao sa VI ! Uostalom , to je bila praksa  i na mnogim dvorovima toga vremena .

Gradio je mostove , puteve , škole , gradove , sirotišta…i tamo gdje je znao da ne?e dugo ostati . Bio je ?ovjekoljubac svoga vremena , u onoj mjeri u kojoj je to bilo  mogu?e , i u skladu sa  mogu?nostima vremena i prilika . U serijalu ga ?esto vidite kako misli , duboko misli – prije nego odlu?i .

?ak je po?eo sumnjati i u ustaljenu maksimu o pojmu NEVJERNICI ! Rukovodio se KURANSKIM na?elom da – SAMO BOG ZNA KO JE VJERNIK , A KO NEVJERNIK !….

Bio je OSVAJA? , jer je to od njega tražilo vrijeme . Osvojio je RODOS , BEOGRAD, pobijedio MADJARE u Moha?koj bitci 1.526 – okupirao dio AFRIKE…Borio se za BE? , i to dva puta…

Umro je u vrijeme BITKE ZA SIGET , koga su branili Srbi , Hrvati , Madjari… i dobar dio posluge . U toj bitci , turskom vojskom je komandovao i budu?i v e l i k i   v e z i r turske carevine , ?ovjek našeg porijekla – MEHMED PAŠA SOKOLOVI? !

Kao graditelj , SULEJMAN je ostao upam?en i u našim krajevima . Teško je re?i sve što je u?inio , ali potsjetimo : sagradio je STARI MOST U MOSTARU – ( 1.557 – 1.566), KARADJOZBEGOVU DŽAMIJU , ALADŽU DŽAMIJU U FO?I – ( 1.550 – 1.551. ) , BAJRAKLI DŽAMIJU U BEOGRADU – mnoge vodovode , ?esme , hamame i puteve , škole , pomagao i gradnje crkava – kao i skloništa za siromašne…Naravno , putem svojih emisara .

Kad smo ve? kod gradnje crkava , treba re?i i to da o tome nema mnogo podataka , iako je toga dosta bilo , a razlog je u tome što je u turskoj carevini toga vremena bio pre?utni moralni princip – DA NIJE MORALNO ISTICATI DOBRO?INSTVA….ni svoja , ni državna .

Stari Most u Mostaru

?ak i danas , putem narodnog predanja , u obi?nom narodu živi uspomena na Sulejmana Veli?anstvenog , kao dobrotvorca i branitelja malih ljudi .

Zahvaljuju?i njemu , i ne samo njemu – savremena Turska je pobijedila mnoge zablude iz prošlosti i postala zemlja koja stalno traži ono što ljude spaja , odnose?i se kriti?ki i prema vlastitoj historiji ….Ako odete u Tursku na odmor , i sami ?ete se uvjeriti. Na Zlatnom rogu u Istanbulu , mo?i ?ete se sporazumjeti i naški , jer tamo živi veliki broj potomaka naših iseljenika . Ali ?ete na?i i ostatke lošeg iz prošlosti . Posebno u “zatvorskoj praksi” ! Bujrum !

SULEJMAN VELI?ANSTVENI je bio jako odan ljudima koji su bili iz naših krajeva, a živjeli su u Turskoj ….Postoje i zapisi o tome .

Bio je i vjerni slušalac njihovih životnih sudbina i zavi?ajnih pri?a . I pomagao  ih koliko je mogao ….Treba se osloboditi stereotipa da je SULTAN mogao sve – da je bio svemogu?i !

Moramo posmatrati svijet u odnosu na vrijeme . I prilike u tom vremenu . U njegovo vrijeme , mnogi naši ljudi su iseljavali u Tursku , umjesto u Ameriku . Smatra se da danas ima ?ak oko ?etiri miliona potomaka našeg porijekla u savremenoj Turskoj!… ?ak se Turci bosanskog porijekla i danas žene medjusobno. I pjevaju sevdalinke !

REZIME

———–

Serial SULEJMAN VELI?ANSTVENI imenuje se kao “sapunica” . Medjutim , kad se pažljivo prati – to je svojevrsan film  u kome su date i vrhunske gluma?ke kreacije , od kojih bi se mogle izdvojiti : sultanija HUREM , Zumbul aga i lik Sulejmana Veli?anstvenog .

A sam serial je i svojevrsan dokument – vremena i prilika . Ako bi ga ocjenjivali po stereotipima , kao što je praksa , on bi bio pun krvi , osvaja?kih ratova , sablji -glavosjeka itd ….Medjutim , postoje i druge istine , koje se mogu iš?itavati i iz samog seriala o Sulejmanu Veli?anstvenom ! Toga su se držali i autori seriala .

Ali , treba afirmisati ono što ljude spaja , to je moralni kredo našega vijeka . Bez obzira da li je kod ljudi ono što ih spaja – “u manjini” !

Ono što ljude spaja jeste univerzalno – ali su  potrebna i stolje?a za afirmaciju .

Jer , upravo je to  shvatio i znameniti turski reformator KEMAL ATATURK !

Na njegovim reformama – i primjerima iz prakse Sultana Sulejmana Veli?anstvenog – po?iva savremena Turska … I turski  narod – koji je ostavio iza sebe i neprocjenjive vrijednosti koje su postale sastavni dio kulture ?ovje?anstva , vezanih i za pri?e – HILJADU I JEDNA NO? !…Nije zato ?udo što filmska prica o SULTANU SULEJMANU VELI?ANSVENOM – osvaja svijet !…

Osvaja svijet – kao ljubavna pri?a , nadahnuta historijom .

I što svaki nastavak završava kao – HILJADU i JEDNA NO? !

A vama hvala što ste ovo pro?itali !

Želim da budete sretni ,  radosni i zadovoljni cijelog života !..

I da budete zaljubljeni kao…SULEJMAN VELI?ANSTVENI…

I  to   n a j m a nj e – H I LJ A D U  i  J E D N U   N O ? !…

——————–

Promajna , Septembra 2.012 .

Preneseno sa ljubusaci.com

Komentari (58)

1
Behdžet Mesihovi?
Tuesday, 25. September 2012 u 04:31

VOLIM TE BOSNO! —

http://www.facebook.com/bmesih/posts/122753737873760?comment_id=147181&notif_t=like

d

2
Krsto Djukic
Tuesday, 25. September 2012 u 05:35

Interesantno je procitati sto je napisao amercki romanopisac istorijskih biografija, Harold Lamb, u svom romanu “Sulejman Velicanstveni”, napisanom 1956 god.:
“… Ibrahim je na kraju izasao iz milosti sultana. Tokom svojih trinaest godina kao veliki vezir, njegov nagli uspon na vlast i velika akumulacija bogatstva su stvorili Ibrahimu mnoge neprijatelje na Sultanovom dvoru. Izvještaji dosegli do sultana sa kampanje protiv Perzijskog carstva Safavida, koju je Ibrahim predvodio, posebno njegova drskost na usvajanje za sebe naziva serasker, sultan je vidio kao tešku uvredu za sebe, to je kostalo smrtno Ibrahima..

Sulejmanovu sumnju Ibrahim je pogoršao sva?om sa ministrom financija Iskender Chelebi. Spor je završio smrtnom presudom Chelebi-ju na temelju intrigantskih optužbi na Ibrahima, koje je Ibrahim uvjerljivo dokazao Sulejmanu da su plod intriga i sultan je osudio ministra na smrt. Prije njegovog pogubljenja, Chelebi-jeve posljednje rije?i su bile optužiti Ibrahima za urotu protiv sultana. Ove rijeci umiru?ega su uvjerile Sulejmana o Ibrahimovoj nelojalnosti, a na 15 mart 1536 Ibrahimovo beživotno tijelo je prona?eno u pala?i Topkapi. Sulejman je kasnije uveliko požalio Ibrahimovo smaknuce.”
Autoru serijala je dozvoljena autorska sloboda da se udalji od cinjenica, ali ista verzija se moze procitati i u Wikipediji.
Inace, Harold Lamb je napisao biografije mnogih cuvenih istorijskih licnosti: Aleksandar Makedonski, Kir Veliki, Dzingiskan, Tamerlan i dr., ko voli istorijske romane, vrijedi ga citati.

3
ANTE GRANIC
Wednesday, 3. October 2012 u 06:18

Dragi moj Krsto ,
Svakako je lijepo i korisno citati takozvane
historjske romane , ali – historijske cinjenice
odlucuju kako ce se historija odnositi prema
jednoj takvoj licnosti , kakav je bio Sulejman
Velicanstveni .

Piscu se dopdne neki historiski sadrzaj i onda
on oko toga plete svoju pricu , a s pricom
donosi i zakljucke . Ljudi to , u najvecem broju
sluicajeva , citaju kao istinu !

Harem je bio zatvoren sistem , stakleno zvono ,
takoreci . Historijskih cinjenica o zivotu u
haremu nema iz prvr ruke , sve su – ne iz
desete , nego i ko zna koje jos ruke , tako
historiski romani nadoknaduju taj nedostatak
cinjenica .

Tako se vec od Persijanaca povlaci broj od
“trista sultanocih robinja u haremu” , pa i sve
do Sulejmana Velicanstvenog .

Medjutim , “tristo” je opsti broj kod istocnjaka ,
kao sto su opsti brojevi u nasim narodnim
pjesmama . Deset je JUGOVICA , zatim broj 7
i broj 3…

I Desanka Maksimovic kaze u pjesmi
KRVAVA BAJKA da je strijeljana CETA DJAKA U
JEDNOM DANU…mada ih je streljano vise od
dva bataljona .

Nardoni pjesnik kaze da je MILOS OBILIC
rasporio MURATA , mada ime MILOS nije
postojalo u Srbiji u vrijeme Kosovske
bitke , a prezime OBILIC nema ni do danas .

To su , takozvane HISTORIJSKE LAZI , na koje
pisac ima pravo .

Sultan Sulejman je smanjio broj robinja u svom
haremu , svaka je dobila i novac za dnevne
potrebe , a sultanije koje su rodile sinove
40 – 50 akci .
Sultan je dodijelio sebi dnevnidzeparac
1.001 akci , a Hurem je imala 2.000.
To jehistorijski tacno , er je zapisano u
knjizi rashoda .

Donio je zakone , i tako ogranico i sam sebe .
Sve su to revolucionarni primjeri za ono vrijeme .
Od svih sultana , Velicanstveni je najmanje
koristio drevno obicajno pravo : DRZAVA – TO
SAM JA !…Grozio se onih koji su pravili nasilje
nad podanicima i zakonima ih osudjivao na
smrt !

On je i prvi sultan koji je ispunio pravilo , uz
pravo nasljedstva , da sultan mora govoriti
vise od jednog jezika i da mora imati neki zanat .

VELIUCANSTVENI JE BIO filigran – MAJSTOR ZA
NAKITE , zato je on , u serijalu , i pravio nacrt
brosa za svadbeni dar sestri sultaniji .
A i pjesnik je bio svarno . I to dobar .

On je uveo i pravilo za one koji traze djevojke
za harem , da ne moraju biti vrhunski lijepe ,
ako su umjetnice – pjevaju dobro , sviraju ili
plesu . Harem je u njgovo vrijeme sluzio i da
ekipa muzikom i plesom zabavlja goste .
Eto , nekoliko podataka o tome .

4
Iber
Thursday, 10. January 2013 u 22:04

- Turski povjesni?ar Iber Peēevi nedavno je objavio kako je pronašao nepobitne dokaze o tome da je veliki turski sultan Sulejman Veli?anstveni zapravo bio gay.Njegova knjiga Süleyman ibne oldu iznosi mnogo ?injenica o velikom osvaja?u koje dosad nisu bile poznate, no one nisu potpuno suprotne prikazu Sulejmana u popularnoj tv-seriji.

“Ako malo bolje pogledate seriju ‘Veli?anstveno stolje?e’, odmah ?ete uvidjeti da je Sulejman miran i povu?en ?ovjek, da nema previše muških prijatelja, nego živi u haremu punom žena. Tako?er možete zapaziti da je sultan zapravo ‘mamin sin’, jer ?ak i u kasnim 40-ima bez pogovora sluša majku. Sve to samo potvr?uje moju tezu da je Sulejman zapravo bio gay – objasnio je Peēevi.”

Sporni su bili povijesni zapisi prema kojim je Sulejman imao jedanaestero djece i ?etiri ljubavnice, a to se potpuno kosi s tvrdnjama koje Iber iznosi u svojoj knjizi.

“Istina je da su postojale Hurem, Mahidevran, Fulane i Gulfem. Istina je i da su one imale djecu, ali ta djeca nisu bila Sulejmanova, nego njegova velikog prijatelja Ibrahima. Sulejman je od Ibrahima tražio da obavlja njegove bra?ne dužnosti, a zauzvrat mu je podario titulu velikog vezira. To je na kraju Ibrahima stajalo glave jer ga je Sulejman odlu?io ubiti kako bi osigurao da njihova tajna nikad ne ugleda svjetlo dana – tvrdi Iber.”

No, iako nije volio žene, Sulejman je navodno ipak bio velik ljubavnik. Tako Peēevi tvrdi kako je sultan bio u dugogodišnjoj monogamoj vezi s dvorskim agom Zumbulom, kojeg je navodno volio više i od majke sultanije. Štoviše, Iber tvrdi kako je prsten, koji u tv-seriji sultan daruje Hurem, Sulejman zapravo darovao Zumbul-agi kao dokaz njihove ljubavi.

5
ANTE GRANIC
Friday, 11. January 2013 u 07:00

Umjetnickom dijelu serijala nece naskoditi ni
“naucno” metanisanje , pisano za zutu stampu .
Peczvi pecka , jer mu je ponestalo znanstvene
inspiracije , a i talenta . I zna kome se obraca .
Zato se i u nekim nasim “domoljubnim krajevima”
najavljuje i – zabrana serijala . Pa i u Turskoj .
U kojoj su na vlasti…na vlasti….Oh !
Priupitajte – Zukovica ! To je njegova raja .

6
Nadan Filipovi?
Saturday, 12. January 2013 u 10:15

Gospon Iber,

identi?an tekst Vašeg “komentara” se nalazi na “News Bar” od 4.1,2013. Li?i malo na disemiranje “originala” sistemom copy-paste. Ako “povjesni?ari tvrde”, i to ozbiljni povjesni?ari valjda, a ne pikzibneri i amateri, da je Suljo Veli?anstveni bio derpe, red bi bio da to mrven utemelje na nekim valjanijim historijskim ?injenicama, a ne da ta velika historijska li?nost bude predmet niskog tra?a po novinama i blogovima. Je li Vam plaho teško dati podatak gdje je navedena knjiga “Süleyman ibne oldu” tiskana, ko je izdava?, koje je “nedavne” godine objavljena, itd.itd?

Mogao bi neko re?i, naprimjer, da je Marko Kraljevi? bio peder, kao piše u nekoj knjizi, a nigdje se ta knjiga ne može na?i. Jooooj, kakva bi frkuša nastala!

Mislim da je osnovni red kada ozbiljni ljudi diskutiraju o ozbiljnim historijskim li?nostima da podastru ozbiljne argumentem a ne naklapanja.

Lijep pozdrav,

Nadan

7
SlavicaR.
Saturday, 12. January 2013 u 17:04

Gospodine Nadane, ‘ozbiljni ljudi’ ne pridaju nikakav znacaj da li je neko ‘derpe’ ili nije, niti ta cinjenica umanjuje neciju velicinu. Danas je prirodno pravo svakog covjeka na slobodno ispoljavanje svojih seksualnih sklonosti, a to, sto ta sloboda nije postojala u vremnu u kome su zivjeli neki velikani, (i sto jos uvijek ne postoji u necijim glavama) govori vise o tom nazadnom vremenu (i glavama) nego o njima. Koga bi, i zasto zanimalo kako je i s kim se seksao Sulejman Velicanstveni ili Marko Kraljevic? Samo mahalu!

8
Perica
Saturday, 12. January 2013 u 17:42

Na šta li ?e ovo iza?i, bože dragi….

9
Anon #1 (ex Meliha)
Saturday, 12. January 2013 u 17:50

I ja se pitam.
Krenuli hipici na istoriju….

10
Krsto Djukic
Saturday, 12. January 2013 u 19:40

Bas vala’ kuda se zaputilo !?
Zapadni politicari su ovu ????????????? (izopacenost) blagoslovili samo da bi dobili glasaca vise, ne obaziruci se ni na prirodne ni eticke zakonitosti.
Zar je moglo biti normalno bivsem vice prezidentu najmocnije sile svijete, da mu se kcerka uda za isti pol? Eh, nije valah! Ali da je mozda drukcije gledao na tu stvar, ne bi mozda ni postao to sto je postao, falilo bi mu glasaca.
Sulejmanu nisu trebali glasaci, oko njega je bilo u haremu ljepotica i umjetnica, evnuha i savjetnika, a pored Hurem Ruskinje, sumnjam da mu je moglo pasti na um ?????????????. Ne znam kome pada na pamet da poteze ovakve stvari, znaci da i taj ima slicne defekte.
Posto je Sulejman imao i nadimak Zakonodavac, radije nam dajte, uceni ljudi, nesto iz njegovog kodeksa zakona.

11
Nešo(Rh-)
Saturday, 12. January 2013 u 20:45

G-?o SlaviceR(h+)!
Imam nepopravljiv dojam da niste shvatili zalaganje g-dina Nadana, pa je iz tog neshvatanja proistekao, Vama nesvojstven, oštar ton kojim ste stali u obranu ravnopravnosti gay … je li, populacije. Ali, mom nježno-klempavom uhu nisu izmakle note prema kojima pristajete da je Suleyman Magnificul bio …, je li (?), samo zato što se zvao (Mili! Hajde …!) Sulejman, ali i kojima istovremeno negirate pravo na tu istu mogu?nost Marku Kraljevi?u, samo zato što se zove Marko, a za što se je g-din Nadan nedvosmisleno založio u duhu poštovanja principa ravnopravne raspore?enosti … (je li) populacije, po nacijama.
(Uzgred, pa nije ni važno: molim poznavaoce romanske jezi?ke grupe da mi pomognu, – da li je ono “cul”, u ?asnom nadimku Sulejmanovom (Magnficul), sufiks sa istim zna?enjem kao u italijanskom jeziku – “guza”?)

12
Kemo
Saturday, 12. January 2013 u 21:49

Ma Perice bolan, šta Ti nije jasno? Naravno da slijedi happy end: Suljo Veli?anstveni u svom svojstvu kao „Zakonodavac“ mijenja šerijatski zakon i udaje se za Marka Kraljevi?a. Na žalost, nema pouzdanih izvora iz kojih bi se do u detalj mogla zadovoljiti mahalska radoznalost. Na primjer, da li je Marko bio tim povodom mahsuzile i sune?en, da li mu je ????? patio od ljubomore – ali to bi bile samo marginalije, zar ne :) ? Pa onda postaje jasno i ono: “nije što je željan, nego da mu se osveti”.

13
sele
Saturday, 12. January 2013 u 22:12

Perrice,na Vase pitanje i odgovor: Ni nasta!A i sto bi.Mislim da je gosp.Nadan ovlas nagovijestio da diskusija ide u krivom smjeru,a da bi bilo jasnije,eto,uzeo je za primjer Marka Kraljevica,a mogao je i bilo koga “nacionalnog junaka”.Ja,stvarno,mislio da ovdje pisu raja,ono bas sarajevska,koja su meni,provincijalcu,a i svjedoku sesdestosme,na neki nacin bila primjer dobrog drustva i zdrave zajebancije.A vidim da nije,mada se najcesce javljaju ljudi(Sarajlije) poodmakle dobi,koji su,mnogima,bili primjer tolerancije,k`o da je klica nacionalizma nacela i najstarije,a izgleda da se tu i najbolje prima…

14
Hasa
Sunday, 13. January 2013 u 02:52

Dragi Blogovci
Da li se neko od Vas sjeca Esada Helica? Zavrsio je Srednju Elektrotehnicku, a zatim Elektrotehnicki fakultet u Sarajevu, generacija 1961/1965. Koliko znam, poslije toga je zivio u Srbcu kod Banjaluke. Da li je prezivio rat?
Hvala
Hasa Softic Kosmajac

15
Nadan Filipovi?
Sunday, 13. January 2013 u 03:12

Ma kakav Marko Kraljevi?!!! Juna?ina bre! Kakav bre peder! Niti ga je iko proglasio pederom. Neka uživa u seksu svako kako ho?e i s kim želi.

“Prirodno pravo” svakog ?ovjeka na izbor s kim ?e se seksati i kloji ?e spol izabrati niko nije osporio, pa ni moja malenkost. Valjda ?e drugi dovlanetovci ukapirati da mi je nakana bila ukazati da se u vezi Sulje i njegovog birvaktile “prirodnog prava” radi se o obi?noj izmišljotini i bezveznom naklapanju.

Vidim, me?utim, da je Slavica neka pametna glavica. Jako dobro kapira i još bolje skre?e s teme! Samo joj ?itanje i shvatanje pro?itanog malkice slabije ide.

Nadan

16
Džemo
Sunday, 13. January 2013 u 04:15

Gospodine Filipovi?u, nemojte mi zamjeriti ali šta ima veze sta je je bio Marko Kraljevi?. Pa i pederi su ljudi.

17
Nadan Filipovi?
Sunday, 13. January 2013 u 05:31

Dragi Džemo,

ma što bih Vam zamjerio.

Uzeo sam, nako ofrlje, samo kao primjer jednog opjevanog borca protiv turskog zuluma, u stilu “šta bi bilo kad bi se o njemo tako što napisalo.” Pro?itajte, lijepo Vas molim, još jednom, pa ?ete vidjeti da nemam ništa protiv historijske gromade kakva je Marko Kraljevi?, niti bilo što protiv individualne slobode biranja istospolnog ili više istospolnih partnera i njihovih brakova. Me?utim, na jetre mi idu idu proizvoljne izmišljotine o Sulji ili bilo kome drugom tko se ne može više obraniti. Hajde da kažem, malo su me iziritirale blesave tvrdnje bez ikakvog historijskog utemeljenja.

Vozdra,

Nadan

18
Predrag K
Sunday, 13. January 2013 u 07:18

#15
Ve?eg skretanja sa teme od zaokreta sa Sulejmana Veli?anstvenog, istaknute i zna?ajne istorijske li?nosti, ka Marku Kraljevi?u, liku koji nije postojao van narodne poezije, teško je na?i, bar ovdje na blogu.

19
Bato Rafajlovic
Sunday, 13. January 2013 u 09:29

Slavice, molim Vas ostavite malo prostora ispod Vaseg teksta (komentar #7) da i ja stavim svoj potpis ispod njega, jer, evo, i ja, haman, skrecem s teme, a i “…samo citanje i shvatanje procitanog malkice mi slabije ide.”
Lijep pozdrav.
B. Rafajlovic

20
ANTE GRANIC
Sunday, 13. January 2013 u 11:00

Nije gresno da se ljudi , u razgovoru , udalje
od teme . Upravo se na tim putevima udaljavanja od teme
radjaju i misli eticke prirode , a etika nema izvoriste
samo u jednoj , u nasem slucaju – datoj temi .

Sa etickog stajalista , pojam VELICANSTVENI , VELIKI ,
NAJVECI , NAJJACI…ne znaci samo snagu , nego se ,
u prvom redu , jakost ne odnosi prema najslabijim , nego
NA OGRANCAVANJE SAMOGA SEBE !…

Drugim rijecima , velicanstveni i najjaci jeste onaj koji
ima moralne snage , u prvom redu , DA OGRANICI I SAMOGA
SEBE !
Ima zato jedan dobar primjer .

Kad je Aleksandar Veliki stogao do Palestine , vodio je
razgovor sa jednim rabinom o odnosu Zidova i Grka .
Rabin ga je upitao :
- Veliki Aleksandre , ako sada pobijedite svoga neprijatelja
imat cete samo – p o b j e d u , poginut ce mnogi ocevi ,
ostavit cete mnogo zena i djece nezbrinutih !….Sta cete
uciniti – postici pobjedu pregovorima , ili ratom ?
- PREGOVORIMA – odgovorio je Alelsandar !

A sto se tice “udaljavanja od teme ” u slucaju istopolnih
brakova , stvari takodje stoje drugacije sa etickg stajalista.

BRAK SE NE SKLAPA DA BI PAR DOBIO DJECU , JER SE DJECA
MOGU DOBITI I BEZ BRAKA…BRAK SE SKLAPA DA BI SE DJECI
OBEZBIJEDILA LJUBAV – I SKRB !…

21
SlavicaR.
Sunday, 13. January 2013 u 13:55

“Zapadni politicari su ovu ????????????? (izopacenost) blagoslovili samo da bi dobili glasaca vise, ne obaziruci se ni na prirodne ni eticke zakonitosti.”
Gospodine Krsto, mozda su Zapadni politicari prihvatili tu ‘izopacenost’ zbog glasaca vise, ali time nisu pobili ni njenu prirodnost ni eticku zakonitost. Mnogo laznog moralisanja potice od Crkve, iste one Crkve koja je verbalno osudjivala izopacenost, a vijekovima praktikovala sve vrste ljudske izopacenosti i vjesto prikrivala uzivanje u njoj.

Eticka zakonitost stalno pomijera granice. Kao sto je nevinost prilikom ulaska u brak ostala ‘bez zastine’ koju je imala prije 100 godina, jer su na kraju svi shvatili i prihvatili da je ta zastita bila i nepotrebna i neprirodna, tako cemo i homoseksualnost prihvatiti kao neospornu i prirodnu, koliko god nam se sad cinila ‘nenormalnom’.

Neso kaze: “…samo zato što se zvao Sulejman, ali i kojima istovremeno negirate pravo na tu istu mogu?nost Marku Kraljevi?u, samo zato što se zove Marko….”
Neso, ovo ne dolazi u obzir, niposto! TV seriju Sulejman Velicanstveni nisam imala prilike da gledam, a o Marku Kraljevicu znam onoliko koliko je dovoljno da ne vjerujem ni u njega ni u njegovog Sarca. Znaci, apsolutno nezainteresovana ni da branim ni da napadam ijednog od ovih likova, a pogotovo ne zbog njihovih imena. Dakle, operisana po tom pitanju.

Gospodine Nadane, nisam imala namjeru da skrecem s teme, niti sam bila ‘izazvana’ Sulejmanom i Markom. Moj komentar se odnosio na rijec ‘derpe’ koju smatram neprikladnom i uvredljivom od strane ozbiljnih ljudi, na ozbiljnom Forumu, i o jednoj ozbiljnoj pojavi, koja se zove homoseksualnost.
Usput, da Vam kazem, da volim da citam Vase price; ratne, poratne, predratne….i da su toliko opipljive, da mi dodiruju dusu i tako pitke, da mi gase nostalgicnu zedj.

22
Ferida
Sunday, 13. January 2013 u 14:52

I ja se zalazem da se Markova seksualna preferencija ka muskarcima ne uzima za zlo :)

23
Mufa Tanovic
Sunday, 13. January 2013 u 15:36

Kao prilog diskusiji o homoseksualcima, predlažem svima da pogldaju film Sr?ana Dragojevi?a “Parada” (Youtube) i da se uvjere kako saradnja Hrvata i Srba može biti jako uspješna, kad imaju zajedni?ki cilj. (nije ono što mislite) Mufa

24
SlavicaR.
Sunday, 13. January 2013 u 16:11

Zaboravih se osvrnuti na ovaj komentar gospodina Krste: ” Ne znam kome pada na pamet da poteze ovakve stvari, znaci da i taj ima slicne defekte.” Ocekivala sam i ovakvu licnu diskvalifikaciju, toliko uobicajenu u nedostatku argumenata. Ja nemam taj ‘defekt’, niti iTko u mojoj blizoj i siroj porodici, ali me to ne sputava u shvatanju da to nije nikakav defekt, bar ne veci od onoga da li su plave oci ‘defekt’ u odnosu na crne.

25
Krsto Djukic
Sunday, 13. January 2013 u 17:18

@7:
“Koga bi, i zasto zanimalo kako je i s kim se seksao Sulejman Velicanstveni ili Marko Kraljevic? Samo mahalu!”
A mozda i PLAYBOY-a? Mozda bi mu jos vise porastao tiraz (Balkansko izdanje).

26
Mufa Tanovic
Sunday, 13. January 2013 u 17:31

Ovaj blog je zaista jedinstven sociološki fenomen. Fenomen homoseksualnosti u “zapadnim demokratijama”je ve? prestao biti problem. Danas je teško sresti normalne ljude, a naro?ito intelektualce,koji u ovoj seksualnoj orijentaciji vide problem. Pažljivo ?itaju?i komentare na ovu temu,primje?ujem i neka mišljenja blogovaca, koji ina?e šalju jako dopadljive komentare i priloge, a koji smatraju da je homoseksualizam izopa?enost i bolest.Neki, izgleda dolaze u “rodni kraj” kako bi ve? u prvoj crkvi kop popa ili sve?enika pokupili “diagnozu” o toj “bolesti i da je onda na svojim adresama stave na intelektualnu tezgu, iako su živje?i više od dvadesetak godina “na Zapadu”, imali prilike uvjeriti se o prednostima tolerancije me?u polovima. Nekima bi osim filma “Parada” preporu?io da svoj slijede?i godišnji odmor provedu na pr. u Braziliji. Doma?ini garantuju “obostrano zadovoljstvo” Mufa

27
Nešo(Rh-)
Sunday, 13. January 2013 u 19:16

Draga Slavice pa i R.!
Nisam se dovoljno precizno izrazio pa otuda neželjeni nesporazum.
Ovaj put ?u ponoviti isto, ali kratko i isklju?ivo: Marko Kraljevi? jeste …, je li, a Musa Kesedžija nije …, je li.

28
SlavicaR.
Sunday, 13. January 2013 u 20:27

Nema nesporazuma Neso! Necu dozvoliti da zbog pogresnog tumacenja mog komentara, upadam u daljnju raspravu.

Pozdrav Bati Rafailovicu i Anti Granicu!

29
Džado
Sunday, 13. January 2013 u 21:13

Vozdra Raja!
Dokle ?e ovi “naprednjaci” da se dodvoravaju, ne znam samo kome, pa ih stid da ih ne proglase zaostalim ili ne daj bože Mahalcima, pa sve aminuju što dolazi od naprednog Zapada koji je sve što je normalno proglasio nenormalnim, moral sveo na nulu i samo je novac mjerilo svega.
Ko im stoji ili je stajao na ?elu država(Busch, Berlusconi, Sarcozy) i sad mi treba da ih slijepo u svemu slijedimo, valjda je dovoljno što ih naši politicari slijede.
Kako nešto što je protiv svih prirodnih i božjih zakona smatrati normalnim?
Volio bih da mi ovi “borci za slobode” iskreno odgovore, ako je to tako normalno, da li bi im stvarno bilo svejedno da im njihovo dijete dovede u ku?u npr. sin brkatu i bradatu snahu.
Molio bih Slavicu da mi samo odgovori, da li, ako ima sina, na ulici kad vidi lijepog momka, poželi da joj sin dovede u ku?u tako lijepu snahicu ili kao sav (ne)normalan svijet želi lijepu djevojku pa da ima i lijepu unu?ad.
Svim borcima za “te” slobode želim samo “dabogda u ku?i to imali i uživali svakodnevno u toj ljepoti i slobodi”.
Vozdra svima
Dodža

30
sele
Sunday, 13. January 2013 u 21:55

Je li ministar vanjskih poslova Njemacke “derpe” – jeste, javno obznanio. Je li njegova stranka (?iji je predsjednik) na posljednjim izborima osvojila desetak, ili možda više, nije bitno, procenata njema?kih glasova? Jeste. Jesu li desetak procenata Nijemaca i Njemica “anamo oni – ne daj Bože” – nisu. Dakle: pri?a je bespredmetna, ma koliko se upinjali. A je li Marko Kraljevi? peder – e ne diraj u naše nacionalne ikone. Važi i za Sulejmena, mada on nije “odavle”.

31
Anon #1 (ex Meliha)
Sunday, 13. January 2013 u 22:27

Draga Haso, (#14)

Zaista mi je žao što ti ne mogu pomo?i jer doti?nog nisam poznavala, a znam kako se ?ovjek osje?a kada ne zna za sudbinu nekoga ko je drag.  

Zato skre?em ponovnu pozornost na tvoj upit.
Bilo bi lijepo da svi oni koji mogu pokusaju pomoci.

32
beran jan
Sunday, 13. January 2013 u 22:31

Hej raja, ajmo malo o trebama, ja izlazim u Zenici…

33
Nadan Filipovi?
Sunday, 13. January 2013 u 22:52

Slavice,

izvinjavam se zbog “derpe”. “Rudimetirani” ostatak iz djetinjstva, mladosti i sarajevskog uli?nog žargona. Ukoliko bih dalje u?estvovao u razgovoru po pitanju Sulje i njegovih navodnih seksualnih opredjeljenja, koristio bih adekvatan izraz “homoseksualac”, no, pošto nemam što više kazati, ne?u koristiti ni ta adekvatan.

Ponavljam da sam se javio samo zbog toga da ukažem na neprimjerene “istine” o li?nim životima ljudi koji imaju veoma zna?ajno mjesto u historiji civilizacije. Ako zažmirimo na takav tip slobode “meritorne” interpretacije bilo ?ije biografije, onda bi došli do situacija gdje bi svaka šuša mogla re?i, naprimjer:”Staljin je bio homoseksualac i bolovao je od AIDS – a, Hitler je bio sodomist i homoseksualac , Lenjin je bio hroni?ni homoselsualac, Tito je bio nimfomanska lezbejka,….itd.,itd.” Kad bi inventora ovakvih gluposti neko od radoznalaca priupitao otkud mu te “provjerene spoznaje”, pa taj odgovorio da je sve to “pro?itao u nekoj knjizi”, ostali bi, dakle, te gluposti uzeli za bogom dane istine. Žao mi je ako je bilo ko druga?ije shvatio moju intenciju u komentarima povodom “Suljine, historijskom argumentacijom dokazane homoseksualnosti”.

Lijep pozdrav,
Nadan

34
Nešo(Rh-)
Monday, 14. January 2013 u 00:33

Ne bih i ja da se miješam! Ne bih da remetim dinamiku i pou?nost ove vrlo zanimljive rasprave, ali ipak smatram, onako od oka, a pridržavaju?i se postulata ravnopravnosti (x2) instauriranog raspravi, da su i Petar Zrinski i Frano Krsto Frankopan tako?er bili ….
A, na to upu?uju pisane (uvijek izdajni?ke) rije?i iz oproštajnog Petrovog pisma supruzi Ani Katarini (u publicistici katalogizirano pod “Moje drago serce”), u kome doti?ni Petar nedvosmisleno priznaje svoju dugo tajenu ljubav prema mužiku, doti?nom Frani, ovim rije?ima: “Danas smo jedan od drugoga ser?eno proš?enje uzeli.”
(Nisam baš najbolje shvatio zna?enje, ali rije? “ser?eno”, pa još me?’ dva mužjaka, nekako mi … tukne!)

35
Hasa
Monday, 14. January 2013 u 04:16

Draga Meliha
Veliko Hvala. Tvoj odgovor me je duboko dirnuo. Jos jednom Hvala.
Srdacan pozdrav,
Hasa

36
ANTE GRANIC
Tuesday, 15. January 2013 u 07:22

Samo primjedba borcu sa kote 29 .
Prvo , po teologiji – svi prirodni zakoni su
i Bozji zakoni !

Drugo ( o tome bas niko ne govori ) , homoseksualnost
i lejzbejstvo su prirodne datosti , koje u sebi nosi
( zaasada – po znanstvenoj arugumentaciji ) od 1o do
15 posto stanovnistva zemlje . Od onih kod kojih je ta
datost toliko mala da se ne moze dalje razvijati – do
procenta po kome se vide ti znaci vec u glasu i
ponasanju .

Trece ( ovo nima koji vjeruju u evoluciju ) – ta prirodna
pojava ima svojih mnogo , mnogo primjera u zivotinjskom
svijetu , eto – naprimjer kod slonova !

I da ja “junaku sa kote 29 ” postavim , kao i on nama ,
jedno pitanje : DA LI BI VI DOZVOLILI DA SE VASA KCERKA ,
LIJEPA I KRHKA MANEKENKA , UDA ZA MORALNOG MOMKA
KOJI IMA 145 KILA ?….Ako ne bi , zasto ne bi ?

- E , ama to nije isto – mogao bi odgovoriti on !
Naravno da nije , jer nista , ama bas nista , na maloj
kugli zemaljskoj – nije isto ! Nista !
Tako je priroda uredila – ili stvorio BOG !.
Tako je i sa moralom .

Ko odredjuje sta je moralno , a sta nije ?
Moralno je da ljudi ne umiru od gladi , a oni umiru .
Moralno je da svaki covjek ima krov nad glavom , a nema !
I tako unedogled !

Cetvrto , dijete usvojeno od homosekualaca – nikada nece
postati homoseksualac , ukolko ne spada u pomenutih
10 do 15 posto ! Zasada , jer ce znanost utvrditi tacniji
procenat . A i procenat pominjem samo zato da bi se to
bolje razumjelo .

Vjersko stajaliste je razumljivo , cak i razumno – ako se
gleda sa stajalista teoloskih obaveza . Jer da nije tako ,
orusele bi se neke ustaljene teoloske maksime , a to se
nesmije dozvoliti . Kao kad bi teologija priznala da nema
zagrobnog zivota !

Mislim , ipak , da smo mi svi danas “opsjednuti seksom” ,
i mjerimo sve u vezi s njim .

Ako bi dva svecenika usvojili jedno dijete , niko ne bi
imao protiv , jer nisu homoseksualci , nego samo zive
u celibatu . A ako to urade dva homoseksualca – odmah
smo ( mnogi ) – protiv !
Zasto ?….

Upravo zato sto smo opsjednuti da drugima –
“virimo kroz kljucanicu” , i formiramo nase zakljucke
o skrbi nad decom – na ono sto vidimo – kroz kljucanicu !!

37
Perica
Tuesday, 15. January 2013 u 13:14

nastavlja se na br#8 / a more bit bidne jos/
dodjosmo i do auspuha:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=owxvCRGfeVQ#!

38
SlavicaR.
Tuesday, 15. January 2013 u 18:48

Hvala gospodinu Anti, što je iznio neke ?injenice o homoseksualcima i tako pomogao da i moji komentari budu jasniji.
Prihvatila sam ‘prirodnost i normalnost’ te populacije tek kad sam ih bolje upoznala i shvatila da oni nisu TO, zato što su bolesni, ili zato što ho?e da budu, nego zato što je TO njihova priroda.
Njihove seksualne sklonosti nikome ne ?ine zlo i nikome ne nanose štetu, oni samo traže da ih društvo ne odbacuje, ve? da ih prihvati kao takve jer oni druga?iji NE MOGU biti. Eto, tako sam ja shvatila i prihvatila gej populaciju, a moji stavovi su postali još ?vrš?i kad sam vidjela da su protiv njih uglavnom Crkva i desni?ari; najlicemjernija ‘ustanova’ i pokret koji je svijetu donio mnogo zla.

39
Safet K.
Tuesday, 15. January 2013 u 19:15

Ne znam samo kome smetaju ovi simpati?ni momci koji šire uzajamnu ljubav. Tako ih je lijepo gledati na javnom mjestu, oni nemaju šta da kriju, neka svi znaju da se oni vole… Zašto bi neko bio ljubomoran na njih?

1234

12345

123

40
Krsto Djukic
Tuesday, 15. January 2013 u 21:39

@38:

G-djo Slavice,

Protiv “njih” su samo crkva i desni?ari, zaboravili ste dodati, samo na Zapadu. Naro?ito su politi?ari ZA pred izbore.
Šta je sa Istokom (Kina, Rusija, Indija, Indonezija, Arapske zemlje, … ), šta je sa komunistima, tj. ljevi?arima širom svijeta?
Ne znam, šta vas privla?i ovoj nastranosti? Niste odgovorili za vašu djecu ili najbliže, ako bi se našli u TOJ situaciji, kako bi vam se dopadalo?

41
SlavicaR.
Tuesday, 15. January 2013 u 23:15

Gospodine Krsto, rekla sam ‘uglavnom’, a ne ‘samo’ Crkva i desni?ari.
Zapad ne volim, onako generalno (da ne nabrajam sad zbog ?ega), ali ovaj Istok koji ste Vi nabrojali (fali Afganistan), nikako Vam ne može biti uporište po ovom pitanju (da ne nabrajam sad zbog ?ega).
Napisala sam ve? negdje da u mojoj ni bližoj ni daljnjoj familiji, nema homoseksualaca, moji sinovi su oženjeni lijepim ženama i imam unu?ad. Molim Vas da pokušate razlu?iti; moje razumijevanje za ‘slobodno seksualno opredjeljenje’ nema nikakve veze samnom li?no, i da mene ‘ne privla?e ove nastranosti’.
Ovim odgovorom završavam komentarisanje na ovu temu.

42
Nadan Filipovi?
Wednesday, 16. January 2013 u 06:14

Gospodine uredni?e,
lijepo bih Vas zamolio za dopuštenje da povodom komentara broj 18. napravim malu ispravku.

Kraljevi? Marko je itekako postojao i poginuo je 1395. godine bore?i se na strani Turaka, kojim je bio vjerni vazal, a u srazu protiv vlaškog vojvode Mir?ea. Poznati njema?ki histori?ar Leopold Ranke napisao je slijede?i komentar o srpskim vazalima i o kraljevi?u Marku – „Izgleda da je cijela srpska nacija željela kao heroje upravo one koji su dugo nakon bitke na Kosovu 1389. godine skoro svake godine vjerno služili i vojno u?estvovali na strani sultana Bajazita kao njegovi odani vazali.“ (Leopold Ranke, A history of Servia and the Servian revolution 1848. New York, Da Capo Press, 1973)

Dakle, neosporno je da je Kraljevi? Marko bio turski vazal, a nema podataka ni iz kakve “knjige” ili ondašnjeg srpskog ili turskog web-sitea da li je bio homoseksualac ili ne. Ja sam ga samo uzeo za primjer, jer kad može jedan Tur?in biti ovako posprdno proglašavan homoseksualcem, o?igleno nako ola(h)ko, baš ko od ?ibuka, napisao sam da bi neko, naprimjer, tako nešto mogao re?i i za Kraljevi?a Marka, velikog srspko-turskog junaka op(j)evanog u srpskim mitskim pjesmama. I ništa više! I slijepom je jasno šta sam imao za kazati.

Izvinjavam se zbog zakašnjenja s komentarom, kako uredniku, tako i ostalim dovlanetovcima.

S poštovanjem,

Nadan Filipovi?

43
Malik-Kula13
Wednesday, 16. January 2013 u 16:49

@g?a. SlavicaR., zaista je nepravedno “napadnuta” zbog stava po pitanju homoseksualnosti. Kada se nepažljivo ?ita i koriste izvodi, citati, dolazi do nesporazuma kao u komentaru (40.). Da se obratila pažnja na cjelinu komentara ( 38.),izostanak navoda “uglavnom” pomenuti komentar bi bio nepotreban.
?itaju?i neke komentare po ostalim postovima na ovom istom blogu nakon odre?enog crnila, netolerantnosti, tragova nacionalizma, na površinu je izbila i netrpeljivost prema LGBT zajednici, prema homoseksualcima.
Interesantno je što zagovornici takvog stava misle kako se to isklju?ivo doga?a drugima, a ne nikako naravno njima ili ?lanovima njihove bliže i dalje obitelji.
Imati zetove; visoke, zdrave, plavih o?iju, širokih ramena, prelijepe snahe, stopala 38. i unu?ad nisu nikakva garancija da tu negdje iza ?oška, tu preko puta, nema homoseksualizma.
Uzdržimo se od neumjesnih komentara koje poga?aju ?lanove LGBT zajednice.

44
Krsto Djuki?
Wednesday, 16. January 2013 u 22:28

Na ovu temu ?u samo dodati i ovo, a ne bih ništa, da g-dja Slavica ne spomenu Afganistan:
Mudžahedini imaju tu sklonost o ?emu diskutujemo, oni su se istrenirali prvo na Ruskim, a poslije na Ameri?kim zarobljenim vojnicima, koje bi u zasjedi uhvatili. I “ovo” je bio jedan od velikih razloga za odluku, prvo Rusa, a sada Amerikanaca da se povuku iz Afganistana.
Zna?i “svako zlo, nije za zlo”, mudžahedini to vješto koriste kao priru?no sredstvo protiv agresora.
Afganistan je prva zemlja na svijetu po proizvodnji biljki za drogu, nije slu?ajno da droga i “ono” idu zajedno. To su te savremene “normalne” stvari koje “uglavnom” zastupaju civilizovani narodi!

45
Krsto Djukic
Wednesday, 16. January 2013 u 22:34

Možete li dodati:
.. priru?no sredstvo u borbi protiv agresora.
I još:
Holandija je prva aminovala jednopolni brak, a i slobodnu prodaju droge na ulici.

46
ANTE GRANIC
Thursday, 17. January 2013 u 06:38

Nadane ,
Ni Milost Obilic nije pōstojao , jer
ime Milos do Kosovske bitke nije
postojalo , a Obilica nema ni danas .

Nema historiskih podataka ni da je
VUK BRANKOVIC izdao Srbe na Kosovu ,
a – eto , u narodnom predanju i u
narodnoj pjesmi je i z d a j i c a !

Mnogo bi bilo logicnije da je narodni
pjesnik proglasio izdajicom vodju BOSANACA
na Kosovu – Vlatka Vukovica , posto je on
napustio sukob mnogo- prije kraja ,
shvativsi da je bitka izgubljena .
Ali , eto – narodni pjesnik se opredijelio za
Vuka Brankovica .

Medjutim , interesantno , Srpska pravoslavna
crkva je proglasila SVETIM – sve vazne
BRANKOVICE .

Marko Kraljevic je postojao , to je
historijska licnost – nije to nikada ni
bilo sporno . Imas pravo , Nadane .

47
beran jan
Thursday, 17. January 2013 u 22:05

“ime Miloš do Kosovske bitke nije postojalo”
Šjor Ante, ako bi bili ljubazni da navedete izvor… Unaprijed zahvalan…

48
Nadan Filipovi?
Friday, 18. January 2013 u 00:53

Ante,

Mislim da bi se dalo prodiskutirati o (ne)postojanju Miloša (K)obili?a. Prema nekim srspkim zapisima on je navodno postojao. Tvrdi se da je ro?en u zapadnoj Srbiji u Banji Badanji, op?ina Krupanj, gde, je prema zapisima Nikole ?upi?a postojala familija Kobili?a. (Godišnjica Nikole ?upi?a, 1836, stranica 155, drugo izdanje Državna štamparija, 1939)

Prema podacima iz dubrova?kih arhiva piše da je “turska vojska kojoj je na ?elu bio sultan Murat prodrla na Kosovo polje i na obalama rijeke Sitnice razbila srpsku vojsku nakon ?ega je pogubljen knez Lazar, a na istom mjestu sultana Murata je ubio Miloš Kobili?, vlastelin iz Tjentišta u Humu, zet Lazarev po k?erki Vukosavi”. (Luccari di Giacomo di Pietro, Copioso ristretto degli annali di Ragusa, Ragusa 1790, 115)

Nadalje, prema tvrdnjama iz srpskih izvora svecima nisu proglašavane nepostoje?e li?nosti, ve? samo one koje su zaista postojale. Mislim da u prilog postojanju Miloša Obili?a ili Kobili?a ide i ?injenica da se u manastiru Grabovac, južno od Niša na zidu kraj oltara nalazi freska kneza Lazara, a s desne strane se nalazi slika Miloša Obili?a sa sveta?kim aureolom oko glave. Tako?er, u manastiru Hilandar se nalazi freska Miloša Obili?a sa sveta?kim aureolom oko glave. (Milan ?. Mili?evi?, Kraljevina Srbija: Novi krajevi, Beograd, 1884)

Lijep pozdrav!

Nadan Filipovi?

49
beran jan
Friday, 18. January 2013 u 02:38

“Prema podacima iz dubrova?kih arhiva”
Arhiv Samostana Male Bra?e, fenomenalan i još u potpunosti neistražen izvor.

50
ANTE GRANIC
Friday, 18. January 2013 u 07:26

Prema albanskim izvorima , Milos je bio – Albanac .
Postoji i prica kako ga je prvi put vidio Lazar…
raspasanog , ogromnog i jakog – pored nekog drveta .

Postoje i freske i zapisi . Ali , sve je to napisano , ili
doslikano , poslije Kosovske bitke . Kobilic je od
kobila , ali – to je druga prica . Narodnom pjesniku
je neki model svakako – posluzio , kao i za svaku drugu
pjesnicku licnost . Narodne pjesme nisu historija ,
kao sto ni Biblija nije historija . U vrijeme Kosovske
bitke , srpska elita je bila pismena – ali , nigdje u
historiji nema zapisa o MKILOSU OBILICU iz godine
1.389 , pa ni dalje . A i KOSOVSKI CIkLUS je nastao
kasnije …Sve to ne umanjuje ni taj cilklus , ni srpsko
rodoljublje . Naprotiv , govori o geniju toga naroda ,
ciji se neki stihovi mogu mjeriti i sa stihovima velikog
grckog HOMERA , koji takodje – nije postojao .

Znanstveno !…Naucno ! A nauka uvijek sumnja , jer -
vec sutra , moglo bi se pronaci nesto drugo .
Nauka nije teologija .

Sveci pravoslavne crkve su proglasavani svetim
poslije njihove smrti , kao i u katolicanstvu , a to
ide u prilog tezi da je i lik MILOS nastao kasnije ,
jer tog imena do Kosovske bitke u Srbiji nije bilo .

Dosta Brankovica je proglaseno svetim . A jedini
“sveti za zivota” – imenuje se Patrijarh SPC , tako
mu se treba i obracati : VASA SVETOSTI !

Ako zelite , mogu da vam nabrojim , i opisem , sve
Brankovice koji su proglaseni svecima !

Kad smo vec kod svetaca u SPC , sveta Jelena ,
iz porodice ANZU ( Anzujska ) bila je – katolkinja .
Pokopana je u manastiru GRADAC , pored jednog
malog groba , za koga ce vam vodic kazati – da se
ne zna ko je u njemu . Zapravo , tu je pokopana -
prema francuskim izvorima – njena sestra , koja je
stolovala u Ulcinju , bila je bolezljiva , mala kao
dijete , i neugledna , ali je Jeleni bila “desna ruka”
u davanju informacija , posto su kroz ULCINJ cesce
prolazili i “franacki mornari” .

Uostalom , kaze se da u Srbiji u vrjeme Anzujske
nisu postojali ni JORGOVANI , mada postoji
DOLINA JORGOVANA , i manifestacija koja se odrzava
cak i danas . Oni koji su blizi Kraljevu , neka se obrate
mom drugu MILANU GLISOVICU , novinaru , on ce vam
ispricati ostatak price – i o Jorgovanima , i o MILOSU !

51
Mufa Tanovic
Friday, 18. January 2013 u 13:46

Kad smo ve? kod ljutog “Boja na Kosovu” možda nije baš sasvim neprihvatljivo pro?itati, šta o tome happeningu ,na Vidovdan ljeta Gospodnjeg 1398, kaže (bez gusala) SRPSKI istori?ar, profesor na Beogradskom universitetu, specijalista za srednjevjekovnu istoriju balkanskih država i ?lan SANU-a, Sima ?irkovi? (1929-2009): “kad se uzmu u obzir svi faktografski podaci i istorijski dokumenti, onda “Boja na Kosovu” nije bilo.
Ali da ne kvarimo merak našem Sarajliji Matiji, koji kaže da je “Kosovo” bre najskuplja srpska re?. Samo još, kad bi se u ova kokuzna vremena za nju dalo nešto dobiti.Mufa

52
Predrag K
Friday, 18. January 2013 u 16:17

Poštovani uredni?e, dozvolite da odgovorim na #42 a u svezi sa #15, #18, #42, #46 te #48

Elem nakon ovog malog simpozija o Marku K i Milošu O moram priznati da su mi se o?i otvorile i da sad uvidjam da su sultan Sulejman V i junak narodne epike Marko K u direktnoj vezi (a tu je i Miloš O) a ne kako sam ja u #18 u neznanju napisao da je zaokret od Sulejmana V na Marka K jedno od najve?ih skretanja sa teme na ovom blogu, a to opet u kontekstu lekcije o skretanju sa teme koju je gdin Filipovi? o?itao jednoj dami.
Kako mi je lijepo objašnjeno i nau?no-historijski pokazano Marko K je fizi?ki postojao (ne stoji doduše ništa o njegovim „poduhvatima“, oranju drumova, razgonjenju Turaka na buljuke, cijedjenju suhe drenovine itd pa se opredjeljujem da i dalje vjerujem da su izmišljeni). Drugi bloger je na to ubacio u igru Miloša O (dakle neka direktna veza sa Markom K, meni opet tajna sve dok evo nisam sad došao tobe) a onda je i njemu objašnjeno da jeste bio Miloš (K) O i eto to je to, korpus delikates, kako smo se nekad u onom životu znali sprdati sa pravnim jezikom.
Aferim dakle na argumentaciji i ovim priznajem da mi je sad jasna direktna veza Sulejmana V i Marka K i vadim onu prvobitnu kritiku kriti?ara skretanja sa teme.
Topli pozdrav sa hladnog sjevera.

53
beran jan
Friday, 18. January 2013 u 19:00

Ode i Homer… Ko li je slijede?i?

54
Perica
Friday, 18. January 2013 u 19:56

Kol’ko ja kontam, Jane jarane, slijedeci je Omer!

55
Kemo
Friday, 18. January 2013 u 20:12

Jane, jarane, haj“ da i Ti nešta nau?iš: Homer je zapravo bio Omer (raja s Jar?edola), pa mu novope?eni lingvisti ono “H” pritasla?iše i – ostade mu …

56
ANTE GRANI?
Tuesday, 12. February 2013 u 06:36

Interesantno je napomenuti da su “vrli” komentatori
otisli na drugu lokaciju , a Sulejman ostao – primajuci
nove posjetioce , u miru i bez srkleta !
Nije mala brojka od 7. 273 do danas – 12.02.
( I slovima : sedam hiljada dvjesto sedamdeset i tri !)
?ovjeka mozete ubiti – ali ne mozete PRI?U !
Posebno ne – njenu poruku , Vi iz jezicke i
antigejske žandarmerije !

57
zrno_graška
Tuesday, 19. February 2013 u 12:00

primjedba na tekst gore – pravo ime sultanije Hurrem nije bilo Aleksandra, nego Rokselana (ajde ti i tamo se spominje Oleksandra, ali ipak najviše Rokselana)

58
ANTE GRANI?
Sunday, 31. March 2013 u 08:24

Imam potrebu da se zahvalim svojim ?itaocima
na ?itanosti priloga o SULEJMANU VELI?ANSTVENOM .

U isto vrijeme, da potcrtam da se, u medjuvremenu ,
i u nekimu našim krajevima “podigla prašina” protiv
serijala , ?ak su se i zabrane tražile .
Ali , to se desilo i u Turskoj .

Konzervativci , mnogi i od imena , podigli su tužbu
sudu da se serijal zabrani , a medju njima je bio i
turski premijer , zato što , pored ostalog , “vrijedjaju
uspomene na jednu od najve?ih historijskih li?nosti Turske ” !
Premijer RECEP TAYYIP ERDOGAN tražio je da se autori
serijala strogo kazne , jer “tursku povijest izvrgavaju ruglu ” !

Nakon godinu dana od podnošenja tužbe , DRŽAVNI SUDIJA
je odbacio tužbu kao neosnovanu – po svim ta?kama .

Interesantan je jedan od razloga za odbacivanja tužbe ,
jer se tu potcrtava da , po turskom zakonu , tužbu za
uvredu ?asti i ugleda može da podnese- samo bliža rodbina ,
a Sultan Sulejman je davno umro !…

U toku procesa , autori su morali i mijenjati neke scene
“koje vrijedjaju moral” , a u novim epizodama – poslije
odluke suda , superpopularna i zlatokosa HUREM – nosi?e
još izazovnije haljine – i pojavljivat se – bez marame na glavi .

UpiŔite komentar

VaÅ” komentar