Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Ante Grani?: Sultan Sulejman i sultanija Aleksandra

Ante Grani?: Sultan Sulejman i sultanija Aleksandra

211Gledate li filmski serial o Sulejmanu – sultanu veli?anstvenom?

U Hrvatskoj , BiH , EX YU -  kao i u našem zavi?aju – kako se kaže u Nahiji kao i u Bekiji – to je sada HIT !…Istanbul sada postaje nova , svojevrsna meka novih turista koji dolaze inspirisani televizijskim serijalom SULEJMAN VELI?ANSTVENI !…Serial je na putu da postane i svjetski hit ! Ako ne i senzacija !

Ko je Sultan Sulejman Veli?anstveni ?…Šta je bio , kakav je bio , po ?emu je veli?anstveni – i zašto je ostao u historiji kao omiljen vladar , ne samo u turskoj carevini , nego i u narodima pod turskom upravom ?…U narodnom predanju , u legendama posebno .

Je li historijski postojao njegov prvi savjetnik i kasnije

filmski VELIKI VEZIR IBRAHIM ?

U kojoj je mjeri sadržaj filmskog serijala usaglašen sa historijskim ?injenicama o Sulejmanu Veli?anstvenom , i ko je bila sultanija H u r e m ?… Je li slu?ajno da je sultanija iz filmskog serijala nosila ime – ALEKSANDRA ?…

Na ta , kao i na neka druga  pitanja oko serijala , koji je osvajio svijet svojom magijom filmske mo?i , pokušat ?emo odgovoriti – našom pri?om .

turkey_23505_1

TURSKI SULTAN SULEJMAN VELI?ANSTVENI  ( 1.494 – 1.566. )

——————————————————————————————-

Budu?i sultan Sulejman Veli?anstveni , rodjen je godine 1.494. godine u TRABZONU na Crnom moru . O njegovom djetinjstvu nema mnogo pouzdanih podataka pa se kao godina rodjenja pominje i godina 1.495.

Kao prvo muško dijete slavne porodice , bio je ve? predodredjen kao budu?i vladar , dakle SULTAN VELIKE TURSKE CAREVINE – i onaj koji ?e , po tradiciji ratovanja toga vremena – biti i osvaja? , i proširitelj carstva .

Zato je , još kao dje?ak , poslat u najelitniju vojnu školu koja je odgajala najbolji vojni kadar turske carevine , ali odgajala i robovski odane sluge vrhovnom komandantu – s u l t a n u . Ta škola nije školovala samo one koji su rodjeni u Turskoj , nego i mlade momke koji su dovodjeni iz svijeta , ?ak i robove , koji su pokazivali natprosje?nu intelegenciju i sposobnosti svake vrste …Vojna škola je tada školovala budu?e mlade komandante – u duhu strogosti , nepodmitljivosti , hrabrosti , surovosti i odanosti islamu i sultanu …To , uostalom , nisu bili principi samo turskog carstva , nego mnogih carstava , malih i velikih  – u ranijim vremenima  , kao i u vrijeme sultana SULEJMANA  VELI?ANSTVENOG .

514px-EmperorSuleiman

Posebno se to vidi iz legendi nastalih o njemu .

– U LEGENDAMA JE ISTINA – kaže jedna isto?njacka mudrost . Osnovni životni princip toga vremena bio je – BITI STO VE?I , a to se postiže osvajanjem – bez obzira da li je kraljevstvo bilo malo , ili veliko .

Ratovalo se naj?eš?e “o svojoj hrani” , i zato su takvi ratovi bili , ne samo osvaja?ki , nego i plja?kaški , sa obiljem surovosti i zlo?e – ?esto daleko od o?iju vrhovnog komandanta , pa ?ak i od o?iju najbližih pretpostavljenih .

Plijen se zatim dijelio po principu hijerarhije . I to je bilo moralno u to vrijeme , jer su se svi osvaja?i ponašali manje-više sli?no .

Kao što je bilo normalno i vjerovati da rob nema nikakvih  prava , i da je takav njegov položaj – Bogom dan !…U to su bili uvjereni i robovi sami .

Uostalom , kao i u starom vijeku .

SAGA O IBRAHIMU

—————————-

Sulejman se , jos u djetinjstvu, sprijateljio sa malim robom IBRAHIMOM, porijeklom Grkom , sa kojim je provodio djetinjstvo i školske dane .

Ibrahim ga je osvojio blagoš?u , jednostavnoš?u i poštenjem , a lijepo je pjevao i svirao.

Sa njim je nau?io o siromaštvu , o žudnji za zavi?ajem , o sudbini robova , o djeci koja sanjaju majku , oca , bra?u i sestre…”koje više nikada ne?e vidjeti”…

U Sulejmanu se , ve? tada , probudio “gen ljudskosti” – koji ?e ga bogatiti i pratiti cijelog života , ali i proganjati – jer su , ve? od djetinjstva , djeca kao on bila okivana vjerskim dogmama i neporecivim principima nepisanih zakona i pravila , pa je zbog njih  ?ovjek ?esto stupao u sukob sa samim sobom , a nije mogao u?initi ništa !…Ili , sasvim malo ….Bila je to i borba protiv sudbina i neizbježnog toka dogadjaja !…Nije zato ?udo što je u gr?koj tradiciji staroga vijeka vrijedila filozofija da ima samo nešto što je iznad Boga , a to je – SUDBINA !

Kad je SULEJMAN postao SULTAN ( 1.520.) , odmah je pokazivao i razlike – u odnosu na svoje prethodnike , pa i u odnosu na oca sultana SELIMA .

Donio je i prve zakone kojima je uredio mnoge oblasti života svoga doba , pa ?ak i odnose u Haremu . Zato je prozvan i – zakonodavac .

HAREM

———-

Kad smo ve? kod HAREMA, u kome se (svjedo?ite) odigrava i ve?ina radnje filmskog serijala , onda treba re?i da Islam nema nikakve veze sa pojavom  h a r e m a  kao prakse . U vrijeme u kome se smješta život i djelatnost Muhameda (a.s.) , haremi nisu postojali , ?ak ni stolje?a poslije njega . Kad je Islam uhvatio korjena u nekim zemljama Azije , tamo je ve? stolje?ima postojao HAREM , koji je kasnije ušao i u islamsku praksu , treba re?i dosta humaniziran , koliko je to bilo mogu?e u ono vrijeme . Harem je bio i mjesto u kome su se prelamali i tra?evi , ljubomore , kovale osvete i prijetnje , pa ?ak i trovanja i ubistva . Iz harema su vrebale opasnosti i za s u l t a n e  same .

SULEJMAN je ostao vjeran svom drugarstvu sa IBRAHIMOM i stalno je sa njim održavao veze , a kad je postao SULTAN , postavio ga je i za svog prvog savjetnika . Kasnije i za Velikog vezira .

Filmski serijal dosta vjerno pri?a pri?u o Ibrahimu , kao i Sultanove odnose sa njim .

Kao desetog osmanlijskog sultana , posredstvom IBRAHIMA , posjetio ga je i znameniti  venecijanski putopisac BARTOLOMEJ CONTANNIA , koji je , u svome PUTOPISU , dao imspresivan  i realan fizi?ki opis sultana SULEJMANA VELI?ANSTVENOG , a taj  opis venecijanskog pisca poslužio je i  kao model režiseru serijala o SULEJMANU VELI?ANSTVENOM .

Serijalom je rekonstruisan i povratak Ibrahimov u rodno selo .

Iako je zauzimao najve?i položaj u Osmanskom carstvu poslije Sultana , Ibrahim je sve napustio , jer su ljubav i zov zavi?aja – bili ja?i od njega !

Lijep povod za sve nas za razmišljanje o problemu povratka .

– Povratak nije stvar odluke – nego OBAVEZA”, kaže se u zaklju?ku serijala .

ALEKSANDRA….A -  SULTANIJA…

———————————————

Sultan SULEJMAN je bio , još iz školskih klupa , opsjednut ALEKSANDROM VELIKIM , posebno zato sto je ALEKSANDAR svojim osvajanjima nastojao da ujedini EVROPU i AZIJU i  , te tako napravi najve?e carstvo na kugli zemaljskoj , da bi se tako , u zajedni?kom okrilju , našlo najviše stanovnika – “majke zemlje” !

Sultan Sulejman je uobrazio da može on , ako ve? nije Aleksandar , da postigne Aleksandrov cilj !…Tako je i ime ALAKSANDAR postalo magi?ni simbol i opsesija za ne?im o ?emu je , od djetinjstva , sanjao veliki SULTAN SULEJMAN , kasnije -  VELI?ANSTVENI .

I nosio je  sa sobom to ime kroz – cijeli život .

Zato je on , kaže jedna legenda o njemu , li?no odabrao jednu iz spiska predloženih i odabranih novih djevojaka za njegov harem – i to odabrao samo na osnovu  – i m e n a , a da je uopšte nije vidio …

Odabrao ju je samo zato što joj je bilo ime – ALEKSANDRA !

Tek kad ju je vidio , slijepo se zaljubio u nju i to na prvi , kao i na svaki drugi pogled !

I dugo je vremena prošlo , Aleksandra je zadržala ime – a onda je , po pravilima harema – primila Islam !…Ipak ?e ostati upam?ena da ju je Sultan Sulejman odabrao za svoju favoritkinju dok je još bila ALEKSANDRA i dao jo je ime – HUREM !…

feljton2

Ovdje treba re?i da je sultan imao pravo , ako to  s u l t a n i j a želi , da joj dozvoli da ne predje na  islam. Tim se , naprimjer , poslužila MARA BRANKOVI? , koja nije bila samo obi?na robinja u haremu , nego je igrala i druge , politi?ke uloge u haremu svog muža , sultana MURATA Drugog , koji je umro prije nje  1.451.

U njegov harem MARA je došla 1.435. Bila je k?erka srpskog vlastodršca i srpskog despota DJURDJA BRANKOVI?A i njegove žene JERINE . Mara nije prešla na Islam . Ostala je i u svojoj vjeri , i sa svojim imenom . I to nije jedinstven slu?aj . Bila je sultanova favoritkinja u haremu od 300 žena .

Umrla je i pokopana u Turskoj koju je doživljavala kao svoju jedinu domovinu . Njen grob je , kasnije , oplja?kan .

Aleksandra je dobrovoljno prešla na Islam ….I još nešto , djevojke u haremu jesu nazivane robinjama , ali je njihov položaj bio daleko od pojma ROB iz starog vijeka i robovlasni?kog sistema . Više se radilo o robovskoj odanosti . Poslušnosti , poniznosti , vjernosti , skromnosti – sluganstvu u svakom smislu .

Sluganstvo svakom pretpostavljenom , pa i sultanu . Koga se u praksi ?esto izjedna?avalo sa božanstvom !…

Šta ?ete – vrijeme i ljudi !

HUREM… I HAREM

————————–

Zaslijepljen ALEKSANDRINOM ljepotom , kao da mu je sunce udarilo direktno u o?i, SULTAN SULEJMAN je dao ALEKSANDRI novo ime – HUREM , jer to , mislim , u staroturskom zna?i : svjetlost , osvjetljenje – osun?anost …Ili tako nekako .

SVJETLANA , naški – pojednostavljeno re?eno !

Serial dosta vjerno prikazuje historijske ?injenice i slijedi ih . Naravno , cijeli serial je dosta AMERIKANIZIRAN , da bi se svidio gledaocima i da bi privukao ve?u pažnju zainteresiranih .To je apsolutno i postignuto .

Zato se ve?ina radnji odigrava – u Haremu . Harem je privla?niji od fronti i ratovanja , otsjecanja glava , krvi i mu?enja , osvajanja i ma?evanja .

Valjda i zato, danas turski ISLAMISTI progone cijelu ekipu serijala , jer  je po njima – lik Sulejmana Veli?anstvenog dat, kako oni kažu ,  sasvim blijedo… i bijedno – ” u odnosu na ?injenice” !…

Treba napomenuti da mnogi detalji u serialu , naprumjer  odje?a žena u Haremu sultana Sulejmana , ne odgovaraju historijskim ?injenicama .

Kad smo ve? kod odje?e žena u Sultanovom haremu , kažimo i to  da je to odje?a iz vremena francuske mode poslije osamnaestog vijeka , namijenjena “boljim ku?ama” ,  i nema ništa sa odijevanjem žena iz vremena Sulejmana Veli?anstvenog .

MERYEM UZERLI KAO HUREM

——————————————-

Osam mjeseci su producenti tražili glumicu za ulogu HUREM .

Njema?ka glumica , ?iji je otac Turcin , a majka Njemica – nije ništa znala o mukama producenta turske TV serije o životu Sultana Sulejmana Veli?anstvenog . Prodefilovalo je tri stotine djevojaka , ali ni jedna nije odgovarala liku HUREM .

U to vrijeme , Meryem je bila nezaposlena i nervozna . Slu?ajno je pro?itala pozive na audiciju u Istanbul – i sama nazvala  producenta .

Ali , avaj – njen turski jezik bio je više nego slab . Bijedan , takore?i . Za?udo , to nije smetalo producentima , jer ni “originalna” HUREM nije dobro govorila turski . Tako je MERYEM odmah otputovala za Tursku .

Odmah je i primljena , a snimanje je po?elo takodje odmah , jer su producenti ve? mnogo novaca potrošili tražeci glumicu za ulogu HUREM .

Ostavila je i vjerenika sa kojim je bila u vezi nekoliko godina i po?ela da u?e?i turski  – snima !…Vratila  je zaru?niku  – zaru?nicki prsten . U pismu .

Novine , posebno “žute”, odmah su se dale na posao . Od najve?ih pikanterija iz glumi?inog života , izdvojili su onu po kojoj je u državi DUBAJ – MERYEM izišla u grad u kupa?em kostimu , što je vjerska policija ocijenila kao – svetogrdje i dosudila joj – DESET BI?EVA !…

B i ? e v a n a   je  s t v a r n o !…

– Mislila sam da se zezaju…ali – BILO JE UŽASNO , kaže danas MERYEM !

SLAVA…

————

Ve? sada , u toku prikazivanja seriala – postala je slavna . Postala je zaštitni znak mnogih proizvoda , a nakiti koje nosi u seriji “prodaju se kao halva” !

Kako se i kao djevoj?ica bavila humanitarnim radom , konkretno – pomagala je djecu oboljelu od najtežih bolesti , danas slavna SULTANIJA ALEKSANDRA , (kojoj je , potsjetimo , Sultan dao ime HUREM kad je prešla na Islam ) – radi isto .

Radi na otvaranju DJE?JIH SELA za lije?enje oboljele i napuštene djece ! Od silne popularnosti u Turskoj , najradje bježi u rodni KASSEL , ali sada ni tamo nema mira !…Na kraju , našla je i novu ljubav . Taj sretnik se zove CAN  ATES i najbogatiji je poduzetnik turskog porijekla u Njema?koj ! U njegovoj firmi rade , kažu , i neki naši ljudi .

Pala?a “TOPKAPI” u kojoj je snimana serija , postala je najposje?enije mjesto , i broj posjetilaca stalno raste .

KAPALI ?ARŠIJA , poznata po bogatstvu trgovina nakitima , naprosto je opsjednuta kupcima kopija nakita koje HUREM nosi u serijalu , a bogatije žene kupuju kopije sa originalnim , pravim dragim kamenjem .

SULTAN SULEJMAN VELI?ANSTVENI – i MI

————————————————————-

U uspomenama ljudi i u historijskom pam?enju , Sultan Sulejman – ostao je kao VELI?ANSTVENI , i to ne samo radi osvaja?kih ratova koje je vodio i dobivao , nego i zbog dobro?instava koje je iza sebe ostavio , kao i reformi koje su , kasnije , dijelom poslužile kao model i velikom turskom reformatoru KEMALU ATATURKU .

Bio je to Sultan koji je , u obi?nom narodu , stekao slavu više dobro?instvima  , nego ratovima . Posebno u legendama o njemu .

Moglo bi se re?i da je Sultan Sulejman bio ?ak i izvjesni prete?a ne?ega u za?etku , što mi danas nazivamo – UNIVERZALNI MORAL !

Okovan nezaobilaznim moralnim normama svoga vremena , baziranim i na vjerskim moralnim principima , Sulejman Veli?anstveni je radio ono što je morao , ali je radio i ono što nije morao , a služilo je ?ovjeku i ?ovje?anstvu .

Napravio je mnogo mostova koji su spajali ljude i kontinente . Obi?nih , ali i ljudskih mostova !

Gradio je , naravno i džamije !…A džamije su , uglavnom , gradjene kao zadužbine plemenitih bogataša . Tako je sagradio i prvu svoju zadužbinu , džamiju , kao poklon svojoj majci – koju je do kraja života oslovljavao sa VI ! Uostalom , to je bila praksa  i na mnogim dvorovima toga vremena .

Gradio je mostove , puteve , škole , gradove , sirotišta…i tamo gdje je znao da ne?e dugo ostati . Bio je ?ovjekoljubac svoga vremena , u onoj mjeri u kojoj je to bilo  mogu?e , i u skladu sa  mogu?nostima vremena i prilika . U serijalu ga ?esto vidite kako misli , duboko misli – prije nego odlu?i .

?ak je po?eo sumnjati i u ustaljenu maksimu o pojmu NEVJERNICI ! Rukovodio se KURANSKIM na?elom da – SAMO BOG ZNA KO JE VJERNIK , A KO NEVJERNIK !….

Bio je OSVAJA? , jer je to od njega tražilo vrijeme . Osvojio je RODOS , BEOGRAD, pobijedio MADJARE u Moha?koj bitci 1.526 – okupirao dio AFRIKE…Borio se za BE? , i to dva puta…

Umro je u vrijeme BITKE ZA SIGET , koga su branili Srbi , Hrvati , Madjari… i dobar dio posluge . U toj bitci , turskom vojskom je komandovao i budu?i v e l i k i   v e z i r turske carevine , ?ovjek našeg porijekla – MEHMED PAŠA SOKOLOVI? !

Kao graditelj , SULEJMAN je ostao upam?en i u našim krajevima . Teško je re?i sve što je u?inio , ali potsjetimo : sagradio je STARI MOST U MOSTARU – ( 1.557 – 1.566), KARADJOZBEGOVU DŽAMIJU , ALADŽU DŽAMIJU U FO?I – ( 1.550 – 1.551. ) , BAJRAKLI DŽAMIJU U BEOGRADU – mnoge vodovode , ?esme , hamame i puteve , škole , pomagao i gradnje crkava – kao i skloništa za siromašne…Naravno , putem svojih emisara .

Kad smo ve? kod gradnje crkava , treba re?i i to da o tome nema mnogo podataka , iako je toga dosta bilo , a razlog je u tome što je u turskoj carevini toga vremena bio pre?utni moralni princip – DA NIJE MORALNO ISTICATI DOBRO?INSTVA….ni svoja , ni državna .

Stari Most u Mostaru

?ak i danas , putem narodnog predanja , u obi?nom narodu živi uspomena na Sulejmana Veli?anstvenog , kao dobrotvorca i branitelja malih ljudi .

Zahvaljuju?i njemu , i ne samo njemu – savremena Turska je pobijedila mnoge zablude iz prošlosti i postala zemlja koja stalno traži ono što ljude spaja , odnose?i se kriti?ki i prema vlastitoj historiji ….Ako odete u Tursku na odmor , i sami ?ete se uvjeriti. Na Zlatnom rogu u Istanbulu , mo?i ?ete se sporazumjeti i naški , jer tamo živi veliki broj potomaka naših iseljenika . Ali ?ete na?i i ostatke lošeg iz prošlosti . Posebno u “zatvorskoj praksi” ! Bujrum !

SULEJMAN VELI?ANSTVENI je bio jako odan ljudima koji su bili iz naših krajeva, a živjeli su u Turskoj ….Postoje i zapisi o tome .

Bio je i vjerni slušalac njihovih životnih sudbina i zavi?ajnih pri?a . I pomagao  ih koliko je mogao ….Treba se osloboditi stereotipa da je SULTAN mogao sve – da je bio svemogu?i !

Moramo posmatrati svijet u odnosu na vrijeme . I prilike u tom vremenu . U njegovo vrijeme , mnogi naši ljudi su iseljavali u Tursku , umjesto u Ameriku . Smatra se da danas ima ?ak oko ?etiri miliona potomaka našeg porijekla u savremenoj Turskoj!… ?ak se Turci bosanskog porijekla i danas žene medjusobno. I pjevaju sevdalinke !

REZIME

———–

Serial SULEJMAN VELI?ANSTVENI imenuje se kao “sapunica” . Medjutim , kad se pažljivo prati – to je svojevrsan film  u kome su date i vrhunske gluma?ke kreacije , od kojih bi se mogle izdvojiti : sultanija HUREM , Zumbul aga i lik Sulejmana Veli?anstvenog .

A sam serial je i svojevrsan dokument – vremena i prilika . Ako bi ga ocjenjivali po stereotipima , kao što je praksa , on bi bio pun krvi , osvaja?kih ratova , sablji -glavosjeka itd ….Medjutim , postoje i druge istine , koje se mogu iš?itavati i iz samog seriala o Sulejmanu Veli?anstvenom ! Toga su se držali i autori seriala .

Ali , treba afirmisati ono što ljude spaja , to je moralni kredo našega vijeka . Bez obzira da li je kod ljudi ono što ih spaja – “u manjini” !

Ono što ljude spaja jeste univerzalno – ali su  potrebna i stolje?a za afirmaciju .

Jer , upravo je to  shvatio i znameniti turski reformator KEMAL ATATURK !

Na njegovim reformama – i primjerima iz prakse Sultana Sulejmana Veli?anstvenog – po?iva savremena Turska … I turski  narod – koji je ostavio iza sebe i neprocjenjive vrijednosti koje su postale sastavni dio kulture ?ovje?anstva , vezanih i za pri?e – HILJADU I JEDNA NO? !…Nije zato ?udo što filmska prica o SULTANU SULEJMANU VELI?ANSVENOM – osvaja svijet !…

Osvaja svijet – kao ljubavna pri?a , nadahnuta historijom .

I što svaki nastavak završava kao – HILJADU i JEDNA NO? !

A vama hvala što ste ovo pro?itali !

Želim da budete sretni ,  radosni i zadovoljni cijelog života !..

I da budete zaljubljeni kao…SULEJMAN VELI?ANSTVENI…

I  to   n a j m a nj e – H I LJ A D U  i  J E D N U   N O ? !…

——————–

Promajna , Septembra 2.012 .

Preneseno sa ljubusaci.com

Komentari (58)

1
Mufa Tanovic
Friday, 18. January 2013 u 13:46

Kad smo ve? kod ljutog “Boja na Kosovu” možda nije baš sasvim neprihvatljivo pro?itati, šta o tome happeningu ,na Vidovdan ljeta Gospodnjeg 1398, kaže (bez gusala) SRPSKI istori?ar, profesor na Beogradskom universitetu, specijalista za srednjevjekovnu istoriju balkanskih država i ?lan SANU-a, Sima ?irkovi? (1929-2009): “kad se uzmu u obzir svi faktografski podaci i istorijski dokumenti, onda “Boja na Kosovu” nije bilo.
Ali da ne kvarimo merak našem Sarajliji Matiji, koji kaže da je “Kosovo” bre najskuplja srpska re?. Samo još, kad bi se u ova kokuzna vremena za nju dalo nešto dobiti.Mufa

2
Predrag K
Friday, 18. January 2013 u 16:17

Poštovani uredni?e, dozvolite da odgovorim na #42 a u svezi sa #15, #18, #42, #46 te #48

Elem nakon ovog malog simpozija o Marku K i Milošu O moram priznati da su mi se o?i otvorile i da sad uvidjam da su sultan Sulejman V i junak narodne epike Marko K u direktnoj vezi (a tu je i Miloš O) a ne kako sam ja u #18 u neznanju napisao da je zaokret od Sulejmana V na Marka K jedno od najve?ih skretanja sa teme na ovom blogu, a to opet u kontekstu lekcije o skretanju sa teme koju je gdin Filipovi? o?itao jednoj dami.
Kako mi je lijepo objašnjeno i nau?no-historijski pokazano Marko K je fizi?ki postojao (ne stoji doduše ništa o njegovim „poduhvatima“, oranju drumova, razgonjenju Turaka na buljuke, cijedjenju suhe drenovine itd pa se opredjeljujem da i dalje vjerujem da su izmišljeni). Drugi bloger je na to ubacio u igru Miloša O (dakle neka direktna veza sa Markom K, meni opet tajna sve dok evo nisam sad došao tobe) a onda je i njemu objašnjeno da jeste bio Miloš (K) O i eto to je to, korpus delikates, kako smo se nekad u onom životu znali sprdati sa pravnim jezikom.
Aferim dakle na argumentaciji i ovim priznajem da mi je sad jasna direktna veza Sulejmana V i Marka K i vadim onu prvobitnu kritiku kriti?ara skretanja sa teme.
Topli pozdrav sa hladnog sjevera.

3
beran jan
Friday, 18. January 2013 u 19:00

Ode i Homer… Ko li je slijede?i?

4
Perica
Friday, 18. January 2013 u 19:56

Kol’ko ja kontam, Jane jarane, slijedeci je Omer!

5
Kemo
Friday, 18. January 2013 u 20:12

Jane, jarane, hajŽ da i Ti nešta nau?iš: Homer je zapravo bio Omer (raja s Jar?edola), pa mu novope?eni lingvisti ono “H” pritasla?iše i – ostade mu …

6
ANTE GRANI?
Tuesday, 12. February 2013 u 06:36

Interesantno je napomenuti da su “vrli” komentatori
otisli na drugu lokaciju , a Sulejman ostao – primajuci
nove posjetioce , u miru i bez srkleta !
Nije mala brojka od 7. 273 do danas – 12.02.
( I slovima : sedam hiljada dvjesto sedamdeset i tri !)
?ovjeka mozete ubiti – ali ne mozete PRI?U !
Posebno ne – njenu poruku , Vi iz jezicke i
antigejske žandarmerije !

7
zrno_graška
Tuesday, 19. February 2013 u 12:00

primjedba na tekst gore – pravo ime sultanije Hurrem nije bilo Aleksandra, nego Rokselana (ajde ti i tamo se spominje Oleksandra, ali ipak najviše Rokselana)

8
ANTE GRANI?
Sunday, 31. March 2013 u 08:24

Imam potrebu da se zahvalim svojim ?itaocima
na ?itanosti priloga o SULEJMANU VELI?ANSTVENOM .

U isto vrijeme, da potcrtam da se, u medjuvremenu ,
i u nekimu našim krajevima “podigla prašina” protiv
serijala , ?ak su se i zabrane tražile .
Ali , to se desilo i u Turskoj .

Konzervativci , mnogi i od imena , podigli su tužbu
sudu da se serijal zabrani , a medju njima je bio i
turski premijer , zato što , pored ostalog , “vrijedjaju
uspomene na jednu od najve?ih historijskih li?nosti Turske ” !
Premijer RECEP TAYYIP ERDOGAN tražio je da se autori
serijala strogo kazne , jer “tursku povijest izvrgavaju ruglu ” !

Nakon godinu dana od podnošenja tužbe , DRŽAVNI SUDIJA
je odbacio tužbu kao neosnovanu – po svim ta?kama .

Interesantan je jedan od razloga za odbacivanja tužbe ,
jer se tu potcrtava da , po turskom zakonu , tužbu za
uvredu ?asti i ugleda može da podnese- samo bliža rodbina ,
a Sultan Sulejman je davno umro !…

U toku procesa , autori su morali i mijenjati neke scene
“koje vrijedjaju moral” , a u novim epizodama – poslije
odluke suda , superpopularna i zlatokosa HUREM – nosi?e
još izazovnije haljine – i pojavljivat se – bez marame na glavi .

UpiĆĄite komentar

VaĆĄ komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.