Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d94778607/htdocs/dovla.net-2/wp-content/plugins/view_counter/view_counter.php on line 52
dovla.net » Pred sarajevsku Olimpijadu

Pred sarajevsku Olimpijadu

U decembru 1981. godine, nakon Üto je dobijena Olimpijada, aktuelan je bio BULLETIN 2, slu×beno glasilo Organizacionog komiteta XIV zimskih olimpijskih igara Sarajevo 1984.

U nastavku, ekskluzivno za ?itaoce dovla.net-a

äDOBRODOŐLICA U SARAJEVOô koju je tom prilikom

napisao Hrvoje IÜtuk.

Pripremio: Zvonko Mili?evi?

Dijeli nas 26 mjeseci od dana koji ?e u?i u historiju sportskog i kulturnog ×ivota naÜe zemlje i grada Sarajeva – od po?etka XIV zimskih olimpijskih igara.

ZIMA 84

NaÜi brojni gosti, sportisti i sportski radnici, osjetit ?e otvorenu duÜu samoupravne socijalisti?ke, nezavisne i nesvrstane Titove Jugoslavije i njenih naroda, uvijek spremnih da pru×e ruku prijateljstva svima onima Üto su na putevima mira i slobode, Üto se zala×u za iskonske vrijednosti i htjenja svih ljudi – bez obzira na meridijane, rase i nacije – sadr×ane u slobodi, nezavisnosti i ×elji da svi ljudi svijeta budu slobodni i jednaki, da se u svim domenima ×ivota medjunarodne zajednice osje?a, kao Üto je to slu?aj u sportu, univerzalni jezik sporazumjevanja i medjusobnog razumjevanja.

Te×it ?emo da se u saznanja, uspomene i sje?anja naÜih gostiju ?vrsto ugrade i kulturno-historijski sadr×aji naÜega podneblja, Üto plasti?no svjedo?e o mukotrpnoj i teÜkoj ali i slavnoj naÜoj proÜlosti. Neki od njih i simboli?no su govorenje o svijetloj budu?nosti ove zemlje i njenih naroda, koji su ľ bore?i se za vlastiti ekonomski i kulturni procvat, istovremeno gradili mostove prijateljstva ljudi i naroda i eto, stigli i do olimpijske baklje Üto ?e, zasigurno, uspravno plamtjeti pod naÜim podnebljem neoptere?ena zlokobnom neumitnoÜ?u podjeljenosti svijeta na politi?ki istok i zapad, ili, pak, ekonomski sjever i jug.

JAHORINA 84

SmjeÜten u srcu Jugoslavije, grad doma?in je vijekovima bio svjedok mnogih kulturno-historijskih zbivanja i neprekidnog politi?kog i drugog nadmetanja oko dominacije na Balkanskom poluostrvu. To svjedo?enje otisnulo je duboki pe?at i na njegovom licu.

Slika prva

Srda?an susret u Baden Badenu

Predsjednik SR Njema?ke Peter Carstens u razgovoru sa predsjednikom MOK-a Juan Antoniom Samaranchom, predsjednikom OK iz Moskve Aleksandrom Novikovim, predsjednikom OK iz Lake Placida Fell Rewewrndom, predsjednikom OK iz Los Angelesa Peterom Ueberrothom i predsjednikom IK OK ZOI 84. Antom Su?i?em

Historijski put od rimskih vremena pa do zavrÜetka drugog svjetskog rata, simboli?no ?uva naÜ grad-grani?nik i vlasnik viÜe civilizacija istoka i zapada – u mnogbrojnim muzejima i galerijama, u javnim, svjetovnim, crkvenim i drugim sakralnim objektima. Medjutim, znamenitosti grada i tragovi njegove proÜlosti ne moraju se tra×iti samo u njegovim muzejima. U susretu sa gradom neizbje×an je i susret sa njegovim dobro o?uvanim starim ?etvrtima u kojima su smjeÜteni i objekti kulture iz historije naroda koji u njemu ×ive – Musimana, Srba, Hrvata i Jevreja.

Slika druga

Delegaciju Sarajeva na kongresu MOK-a sa?injavali su: S lijeva – Artur Taka?, Izet Zubovi?, Ante Su?i?, Djordje Pekli?, Aco Trumi? i Ahmed Karabegovi?

Daleko viÜe od svoje proÜlosti i nasljedja koje je ta proÜlost ostavila, Sarajevo i njegovi ×itelji se ponose onim Üto su postigli u svom poslijeratnom razvoju. U ekonomski, privredni, politi?ki i kulturni razvitak grada ugradjen je ogroman stvarala?ki elan i pregnu?a njegove radni?ke klase i svih gradjana. U svemu tome nikada se nije zaboravljalo voditi ra?una i o estetskim vrijednostima, izgledu i potrebi zaÜtite ?ovjekove okoline.

Sna×an dojam pri susretu sa gradom ostavljaju impozantne gradjevine privrednog, kulturnog i sportskog ×ivota novijeg datuma i njihov osoben stil, ?iji graditelji svoju sposobnost i umjeÜnost uspjeÜno demonstriraju i u izgradnji visoko – specijaliziranih objekata, uklju?uju?i i boriliÜta za zimske olimpijske igre.

Slika treca

Juan Antonio Samaranch, Ahmed Karabegovi?, Boris Bakra? i Ante Su?i? u Badeb Badenu

U takvoj atmosferi i rezultatima postignutim u svestranoj samoupravnoj socijalisti?koj izgradnji ne samo ovog, ve? i svih drugih gradova naÜe zemlje koje budu posje?ivali, gosti ?e se susresti i sa duhovnim ×ivotom njegovih gradjana koji ?emo nastojati organizovano pokazati i prikazati, kako bi svima boravak u naÜem gradu i naÜoj zemlji bio Üto ljepÜi i sadr×ajniji. Sarajevo ?e svoje goste i prijatelje do?ekati i zabaviti i muz?kim koncertima, folklornim smotrama, pozoriÜnim predstavama, likovnim izlo×bama i nizom drugih kulturnih i zabavnih manifestacija. Neke od njih o?ito ?e – i po sadr×aju i po formi – biti obilje×ene tragovima stoljetnog sudara civilizacija Üto su se ovdje ukrÜtale, a mnoge ?e izra×avati duh novog vremena i punu ?ovjekovu slobodu da se svakodnevno iskazuje kao stvaralac svih, pa i umjetni?kih i kulturnih vrijednosti.

U ime kulturne javnosti Sarajeva – olimpijskog grada koji ve? poodavno ×ivi u radnoj atmosferi priprema i o?ekivanju najzna?ajnije sportske priredbe u svojoj dugoj i burnoj povjesti, u ime kulturne javnosti naÜe zemlje – doma?ina olimpijskih igara, u ime svega olimpijskog, tj. humanog, ve? sada ka×emo: DobrodoÜli u olimpijsko Sarajevo, dobrodoÜli u prijateljsku Jugoslaviju!

Upišite komentar

Vaš komentar

dovla.net is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Copyright © 2008. All right reserved. Theme by deniart.